Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczenicy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczenicy


Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"

OGŁOSZENIE

Data publikacji: 2021-03-15

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczenicy informuje o wydawaniu żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2020.

 

HARMONOGRAM WYDAWANIA ŻYWNOŚCI:

MIEJSCOWOŚĆ

DATA

MIEJSCE WYDAWANIA ŻYWNOŚCI

GODZINY WYDAWANIA ŻYWNOŚCI

Pieniężnica

Brzezie/Trzmielewo

22.03.2021r.

poniedziałek

siedziba GOPS w Rzeczenicy (pomieszczenie piwnicze)

 

8.30-14.00

 

Międzybórz/Sporysz/Przeręba/Łuszczyn/Dzików

22.03.2021r.

poniedziałek

Rzeczenica/Breńsk/Zalesie, Gockowo

23.03.2021r.

wtorek

Gwieździn/Olszanowo/Garsk

23.03.2021r.

wtorek

Z uwagi na występowanie na terenie kraju wirusa COVID-19, prosimy Państwa o przestrzeganie harmonogramu, zachowanie szczególnej ostrożności przy odbiorze żywności (zachowanie odległości w kolejce min. 2 metry, wyposażenie się w środki ochronne typu maseczki czy rękawiczki).

Należy posiadać własną torbę na artykuły żywnościowe.

Wnioski i wszelkie informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem: 59 83 317 76.

Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE - HARMONOGRAM (plik odt 82KB)

Komunikat w związku z naborem wniosków do kolejnej edycji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd" (edycja 2021) skierowanego do osób niepełnosprawnych

Data publikacji: 2021-02-24

Szczegółowe informacje o startującym naborze wniosków do "Aktywnego Samorządu 2021" znajdują się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Człuchowie, w zakładce Aktywny Samorząd (czwarta pozycja w lewym menu strony), oto bezpośredni link: https://starostwo.czluchow.org.pl/index.php/aktywny-samorzad-2016/3292-aktywny-samorzad-2021

Załączniki:

 1. KOMUNIKAT (plik pdf 470KB)

OGŁOSZENIE

Data publikacji: 2021-02-03

OGŁOSZENIE
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczenicy informuje, rozpoczynamy wydawanie artykułów spożywczych dla osób, które złożyły wnioski na żywność z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020.

Pomocą żywnościową w ramach POPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (D. U. z 2019, poz. 1507), i których dochód nie przekracza kryterium tj.
1 542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej
i 1 161,60 zł dla osoby w rodzinie.

Wnioski i wszelkie informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem: 59 83 317 76.

HARMONOGRAM WYDAWANIA ŻYTWNOŚCI W SIEDZIBIE GOPS RZECZENICA (POMIESZCZENIE PIWNICZNE)W GODZINACH 8.30 – 14.00 WG SOŁECTW:

8 LUTY 2021r.(PONIEDZIAŁEK) PIENIĘŻNICA, BRZEZIE I MIĘDZYBÓRZ

9 LUTY 2021r.(WTOREK) BREŃSK, RZECZENICA, GWIEŹDZIN I OLSZANOWO

Z uwagi na występowanie na terenie kraju wirusa COVID-19, prosimy o przestrzeganie harmonogramu odbioru żywności. Prosimy również o zachowanie bezpiecznej odległości w kolejce (min. 2 metry). Osoby odbierające żywność obowiązuje również zasada zakrywania ust i nosa zgodnie z wymogami. Należy posiadać także własną torbę na artykuły żywnościowe.

Pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Data publikacji: 2021-01-29

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczenicy informuje, że trwa wydawanie skierowań dla osób kwalifikujących się do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020 z Banku Żywności w Chojnicach. Bez skierowania nie będzie można udzielić pomocy, przypominamy i prosimy o zgłaszanie się do pracowników socjalnych z Państwa terenu o pomoc i informację.

Czytaj całość publikacji "Pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020"

Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE (plik odt 82KB)

Ogłoszenie o naborze na kierownika klubu seniora- w projekcie pn. ,,Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeczenicy

Data publikacji: 2021-01-27

efs-logo

Załącznik do
Zarządzenia nr 1/2021
Kierownika GOPS w Rzeczenicy
z dnia 27.01.2021r.

 

Ogłoszenie

o naborze na stanowisko kierownika klubu seniora w projekcie „Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica”

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczenicy zaprasza do składania ofert na stanowisko: Kierownik Klubu Seniora w związku z realizacją projektu pn.: „Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica” - Oś priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.02. Usługi Społeczne/RPO 2014-2020

 

 1. Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczenicy

ul. Człuchowska 11, 77-304 Rzeczenica.

Tel: 59 833 17 76

e-mail: gops@rzeczenica.pl

 

 1. Określenie stanowiska:

Kierownik Klubu Seniora

 

 1. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

 

1. Wymagania niezbędne (formalne)

1) posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;

2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3) nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków;

5) posiada wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub inny kierunek, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub ukończone studia wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauki
o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej;

6) ukończony kurs przygotowujący do prowadzenia takiej działalności – kurs powinien przygotowywać do świadczenia przede wszystkim usług opiekuńczych w formie stacjonarnej opieki dziennej (dopuszcza się możliwość ukończenia takiego kursu bezpośrednio po podjęciu pracy
w okresie dwóch miesięcy od dnia zatrudnienia)

7) posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na ww. stanowisku;

 

2. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość funkcjonowania systemu pomocy społecznej oraz przepisów prawnych dotyczących pomocy społecznej;

2) posiada predyspozycje do pracy na wymienionym stanowisku, organizowania pracy, współdziałania w grupie pracowniczej, gotowość do podnoszenia wiedzy i kwalifikacji;

3) posiada cechy osobowości takie jak: komunikatywność, sumienność, obowiązkowość, uczciwość, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, wysoki poziom empatii oraz wysoką kulturę osobistą;

4) doświadczenie w pracy przy projektach realizowanych ze środków unii europejskiej;

5) posiada umiejętność obsługi komputera, w tym programów MS Office, XML;

6) posiada uprawnienia do prowadzenia pojazdów mechanicznych, co najmniej KAT. B;

7) posiada nieposzlakowaną opinię.

 

 1. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na w/w stanowisku:

1) prowadzenie Klubu Seniora i organizowanie zajęć dla seniorów zgodnie z zapisami projektu (organizowanie pracy w Klubie, prowadzenie zapisów na poszczególne formy wsparcia: warsztaty zajęciowe – rozwijanie umiejętności i zainteresowań, gimnastyka rekreacyjna, spotkania z lekarzami itp.);

2) udział w działalności edukacyjnej, kulturalnej i rekreacyjnej Klubu;

3) współpraca z koordynatorem projektu;

4) prowadzenie dokumentacji działania Klubu Seniora m.in.: listy obecności uczestników Klubu, prowadzenie dokumentacji uczestników Klubu, oraz dokumentacji osób prowadzących zajęcia;

5) diagnozowanie potrzeb uczestników Klubu;

6) opracowanie harmonogramu pracy Klubu Seniora;

7) organizowanie spotkań okolicznościowych, wycieczek, wyjazdów do opery, teatru, kina itp.;

8) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w organizowanych zajęciach;

9) utrzymanie ładu i porządku w pomieszczeniach Klubu;

10) aktywna wymiana doświadczeń i spostrzeżeń z innymi pracownikami zatrudnionymi w projekcie;

11) sporządzenie dokumentacji fotograficznej z działalności Klubu;

12) nawiązanie i utrzymanie stałej współpracy z osobami prowadzącymi zajęcia, oraz instytucjami i organizacjami, które mogą się włączyć w działalność Klubu;

13) przestrzeganie tajemnicy służbowej, zawodowej i ochronę danych osobowych.

 

 1. Warunki pracy:

1) wymiar czasu pracy - umowa o pracę: ½ etatu

2) miejsce pracy – Rzeczenica, Gwieździn, Brzezie, Pieniężnica;

3) wynagrodzenie miesięczne zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. (t.j. Dz.U., 2018r., poz. 936) w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych;

4) przewidywany termin zatrudnienia – 15 luty 2021r.

 

 1. Dodatkowe informacje :

Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 pkt. 4 b ustawy o pracownikach samorządowych –

w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6%.

 

 1. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV);

2) list motywacyjny;

3) kserokopie świadectw pracy bądź innych dokumentów potwierdzających staż pracy – potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata;

4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, ukończone kursy i szkolenia, posiadane dodatkowe uprawnienia – potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata;

5) pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

(zał. nr 1)

6) pisemne oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne; (zał nr 2)

7) pisemne oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

(zał nr 3)

8) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty wymienione w pkt. 7 należy składać osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do GOPS w Rzeczenicy) w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeczenicy; ul. Człuchowska 11, 77-304 Rzeczenica z dopiskiem ,,Nabór kandydata na stanowisko Kierownika Klubu Seniora” w terminie do 08.02.2021 r. do godz. 12:00. Przewidywany termin rozmowy kwalifikacyjnej – 11 luty 2021r. godzina 11.00 (patrz pkt 9b).

Dokumenty, które wpłyną do GOPS w Rzeczenicy po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

 

9. Dodatkowe informacje:

a) dokumenty: list motywacyjny, cv powinny być opatrzone klauzulą: ,,wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu rekrutacji oraz w związku z przyszłymi naborami zgodnie z ustawą z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2019.1282);

b) kandydacie, którzy spełnią wymogi formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, o której terminie zostaną telefonicznie powiadomieni.

c) odmowa udziału w rozmowie kwalifikacyjnej lub nieusprawiedliwiona nieobecność spowoduje pozostawienie oferty bez rozpatrywania;

d) w życiorysie (cv) należy podać numer telefonu lub adres e-mailowy w celu umożliwienia powiadomienia o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;

e) informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona w biuletynie informacji publicznej GOPS w Rzeczenicy.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest pracodawca tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Rzeczenicy, reprezentowany przez Kierownika, z siedzibą ul. Człuchowska 11, 77-304 Rzeczenica, tel. 59 833 17 76,

Inspektorem ochrony danych jest Tomasz Stola. Kontakt z inspektorem jest realizowany za pośrednictwem adresu mailowego iod@zeto.koszalin.pl oraz poprzez korespondencję na adres Administratora z dopiskiem „IOD”.

 1. Cele i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (Kodeks Pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego – czynności zmierzające do podpisania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b oraz c RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe także na podstawie obowiązujących przepisów prawa i zawartej umowy w celu wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych wynikających min. z przepisów Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO); dane są obligatoryjnie podawane zgodnie z art. 221 Kodeksu Pracy.

 1. Okres przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych wykazów akt oraz instrukcji organizacyjnych, a w szczególności przez okres przechowywania w ramach archiwizacji dokumentów zgodnej z prawem.

W przypadku dokumentacji złożonej w ramach rekrutacji dane są przetwarzane przez okres do 1 roku czasu, licząc od momentu odbioru przez Administratora.

 1. Odbiorcy danych

Do Pani/Pana danych osobowych mogą też mieć dostęp podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Administrator nie przekazuje danych osobowych przetwarzanych w swoich zbiorach do państw trzecich, ani żadnych organizacji międzynarodowych. Dane mogą być powierzone celem przetwarzania przez podmioty wspierające funkcjonowanie Administratora, np. Kancelaria Radcy Prawnego, firmy serwisujące oprogramowanie i infrastrukturę IT, wyłącznie podstawie stosownej umowy powierzenia przetwarzania.

 1. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

 1. w każdej chwili przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; Administrator danych osobowych przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach wskazanych w pkt 1, chyba, że w stosunku do tych danych istnieją prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

 2. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

 3. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

 4. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, jeśli nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

 5. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzania danych, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania ;

 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych (Warszawa, ul. Stawki 2).

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania stanowi przepis prawa. Podanie
danych ma charakter dobrowolny, przy czym nie podanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości udziału w rekrutacji i rozpatrzenia oferty.

 1. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W procesie przetwarzania danych osobowych Administrator danych osobowych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w oparciu o dane przekazane do przetwarzania.

 

 

Załączniki:

 1. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU PEŁNEJ ZDOLNOŚCI DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH ORAZ KORZYSTANIU Z PEŁNI PRAW PUBLICZNYCH (plik odt 31KB)
 2. OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI (plik odt 32KB)
 3. Oświadczenie o braku zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi (plik odt 32KB)

Rozstrzygnięcie zapytania

Data publikacji: 2021-01-11

efs-logo

Rzeczenica, 11.01.2021 r.

 

 

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczenicy informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn. Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach projektu pn.: "Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, RPPM.06.02.02-22-0071/20, , najkorzystniejsze oferty wg kryterium cena złożył Wykonawca:

EFEKT Specjalistyczne Usługi Logopedyczno -Terapeutyczne

Monika Czarnecka

ul. Broniewskiego 9

77-300 Człuchów

Cena oferty: 96 000,00 zł

W postępowaniu nie złożono więcej ofert.

Postępowanie przeprowadzono w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Data publikacji: 2020-12-30

efs-logo

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczenicy

ul. Człuchowska 11; 77 - 304 Rzeczenica

NIP 8431062783, REGON 005311408

E-mail: gops@rzeczenica.pl

Telefon/Faks: 59 83 317 76

 

 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

 

 

Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach projektu pn.:

"Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica" współfinansowanego

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, RPPM.06.02.02-22-0071/20.

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdził:

 

 

 

 

…………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rzeczenica, grudzień 2020 r.

 

SPECYFIKACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczenicy

ul. Człuchowska 11; 77 - 304 Rzeczenica

NIP 8431062783, REGON 005311408

E-mail: gops@rzeczenica.pl

Telefon/Faks: 59 83 317 76

 

2. Tryb udzielenia zamówienia:

 

2.1 Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 z późniejszymi zmianami).

2.2 W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ) stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.).

2.3 Postępowanie o udzielenie zamówienia w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa Rozwoju.

 

3. Opis przedmiotu zamówienia.


 

3.1 Przedmiotem zamówienia jest:

3.1.1. świadczenie usług opieki wytchnieniowej. Liczba godzin na 1 uczestnika projektu: średnio 240h/rok. Usługa opiekuńcza świadczona na rzecz 5 podopiecznych od 11.01.2021r. do 31.12.2022 r.

 

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

3.2.1. Zamówienie obejmuje realizację do 240 godzin usług opieki wytchnieniowej  dla osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym.

3.2.2. Zakres usług opieki wytchnieniowej obejmuje wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi - poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej dostosowanej do indywidualnych potrzeb podopiecznych.

3.2.3. Usługi mają być realizowane w mieszkaniach świadczeniobiorców, na terenie Gminy Rzeczenica

3.2.4.Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy, tj. 11 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022r

3.2.5. Niezbędne jest potwierdzenie posiadanie jednej z nw. kwalifikacji zawodowych:

 

 1. - osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej.

 

- osoby z wykształceniem co najmniej średnim posiadające minimum roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym

 

3.3. Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

3.4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia faktury za realizację usługi po każdym miesiącu realizacji.

 

Kod CPV: 85311200-4 Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełnienia tych warunków :

4.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

4.1.1 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

4.1.2 Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 1. - osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej.

 

- osoby z wykształceniem co najmniej średnim posiadające minimum roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym

4.1.3 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4.1.4 Nie zalegają z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne.

4.2 Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów – zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia.

4.3. Niespełnienie warunku udziału stanowi podstawę do wykluczenia Wykonawcy i odrzucenia oferty, po uprzednim wezwaniu do uzupełnienia dokumentów.


 

 

 1. Wykaz oświadczeń i dokumentów, składających się na ofertę.

 

5.1 Do formularza ofertowego Wykonawca powinien załączyć:

1) Klauzula informacyjna.

2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

3) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.

5.2 Dokumenty, o których mowa w pkt 5.1 są składane w formie oryginału.

 

6. Wykluczenia

 

6.1 W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

6.2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia, w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

6.3. Weryfikacja na podstawie Załącznika nr 5 o formularza ofertowego – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.

 

 1. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

 

  1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują, zgodnie z wyborem Zamawiającego, pisemnie lub faksem, z zastrzeżeniem, iż oświadczenia wymagane w załączeniu do oferty należy złożyć w oryginale.

  2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Dariusz Majcher - w godz. pomiędzy 8.00 a 15.00 – faks 059 833 17 76, e-mail: gops@rzeczenica.pl

 

 

 

7. Opis sposobu przygotowywania ofert

 

  1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każde zadanie składające się na przedmiot zamówienia. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji.

  2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  3. Wykonawca składa ofertę na własny koszt i ryzyko tzn. ponosi wszelkie konsekwencje oraz koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  4. Ofertę należy sporządzić wg Formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz załączyć wymagane oświadczenia i dokumenty.

  5. Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy – uprawnienie to powinno wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

  6. Wszystkie zadrukowane strony oferty zaleca się kolejno ponumerować. Wszystkie strony (kartki) zaleca się spiąć (zszyć) w sposób uniemożliwiający dekompletację.

  7. Błędy zaleca się poprawiać poprzez skreślenie, z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrażeń lub liczb. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty zaleca się parafować i datować własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

  8. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznakowanej w następujący sposób:

Oferta na: Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach projektu pn.: "Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, RPPM.06.02.02-22-0071/20. – nie otwierać przed 08.01.2021 r., godz. 10:00

  1. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. W takim przypadku należy powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego, składając zmiany lub powiadomienie o wycofaniu oferty według takich samych zasad jak składanie oferty, tj. w kopercie, odpowiednio oznakowanej „zmiana oferty” lub „wycofanie oferty”.

  2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty w przypadku nieprawidłowego oznaczenia na kopercie zewnętrznej.

 

 

8. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

 

8.1 Ofertę należy przesłać na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeczenicy, ul. Człuchowska 11, w terminie do dnia: 08.01.2021 r. do godz. 10.00.

8.2 Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie do składania ofert zwraca się Wykonawcom bez otwierania.

8.3 Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego.

 

 

9. Opis sposobu obliczenia ceny

 

9. 1 Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, określi cenę ryczałtową brutto w złotych polskich (PLN), za wykonanie przedmiotu zamówienia (załącznik Nr 1 do SIWZ).

  1. Podana przez Wykonawcę cena ofertowa brutto określona w załączniku nr 1 do SIWZ winna gwarantować pełną realizację zamówienia (podatki po stronie Zamawiającego, koszty dojazdu do miejsca świadczenia usługi). W przypadku zawarcia umowy zlecenia cena powinna zawierać pochodne od wynagrodzenia również po stronie pracodawcy.

  2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe określenie stawki podatku od towarów i usług VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  3. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

  4. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.

  5. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (zł) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.


 

10. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

10.1 Kryteria oceny ofert:

 

10.1.1 Cena (C) max. 100 pkt

Ocena złożonych ofert wg kryterium „Cena”, dokonana zostanie według następującego wzoru:

C = Cn / Co x 100 pkt

gdzie:

C – przyznane punkty w ramach kryterium cena

Cn – najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert

Co – cena oferty ocenianej

W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt.

 

 

11. Warunki zmiany umowy

Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń umowy:

1) w wypadku rozwiązania lub zmiany umowy lub/i wniosku o dofinansowanie projektu „Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”, która wiąże Zamawiającego z Instytucją Zarządzającą – dostosowaniu ulegną te elementy Umowy, które muszą zostać zmienione, aby osiągnąć zgodność z umową z Instytucją Zarządzającą /wnioskiem o dofinansowanie;

2) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia w szczególności zmiany stawek podatku VAT;

3) w przypadku zmiany terminu i harmonogramu realizacji umowy;

4) w przypadku zmiany potrzeb beneficjentów – zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone pod warunkiem wystąpienia w toku realizacji projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian w celu należytej realizacji projektu.

 

 


 

12. Załączniki.

 1. Formularz ofertowy.

 2. Klauzula informacyjna.

 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.

 5. Projekt umowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

 

I. Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa/Imię i nazwisko .....................................................................................................................................................

Siedziba/Adres ......................................................................................................................................................

Nr telefonu/faks, ..........................................................................................................................

Adres poczty elektronicznej ………………………………………............................................

Nr REGON....................................................................................................................................

EKD/PKD……………………………………………………………………………………….

NIP………………………………………………………………………………………………

1. Nazwa zadania:

Świadczenie usług opieki wytchnieniowej" w ramach projektu pn.: „Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 

II. Oferuję realizację przedmiotu zamówienia:

 

 

cena jednostkowa za godzinę x liczba godzin = łączny koszt zamówienia

 

Nazwa usługi

Cena jednostkowa za godzinę

(w złotych brutto)

Liczba godzin

(ilość godzin może ulec zmianie)

Całkowity koszt brutto (liczba godzin x cena jednostkowa)

Usługi opieki wytchnieniowej

 


 

 

2400 godzin

1 godz. = 60 min.


 

 

 

 

III. Pozostałe informacje i zobowiązania

1. Adres do korespondencji i doręczeń ……………………………...………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

2. Oświadczam/y, że zobowiązuję/emy się informować o zmianach siedziby i adresu dla doręczeń. W przypadku braku zawiadomienia o zmianach, korespondencję wysłaną na adres podany w ofercie będziemy uważać za prawidłowo doręczoną.

3. Oświadczam/y, że zapoznałem/łam/liśmy się szczegółowo z treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy jakichkolwiek zastrzeżeń lub uwag oraz stwierdzam/y,
że otrzymałem/łam/liśmy konieczne informacje i dokumenty potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

4. W przypadku wyboru mojej/naszej oferty zobowiązuję/my się zawrzeć pisemną Umowę z Zamawiającym w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego.

5. Do niniejszej oferty dołączamy następujące załączniki:

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

6. Oświadczam/y, że dokumentami zawierającymi tajemnicę przedsiębiorstwa

w rozumieniu przepisów w zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w naszej ofercie są:

(1)..................................................................................................................................................

(2)..................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

……………………dn………………… ……………………………………………….

(podpis osoby uprawnionej)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO), informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczenicy (ul. Człuchowska 11, 77-304 Rzeczenica), reprezentowane przez Kierownika.

Inspektorem Ochrony Danych

W sprawach związanych z danymi osobowymi ustanowiono kontakt się z Inspektorem ochrony danych – Tomasz Stola, poprzez korespondencję przesłaną elektronicznie na adres e-mail: iod@zeto.koszalin.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Cele i podstawy przetwarzania Celem przetwarzania Państwa danych jest rozpatrzenie złożonej przez Państwa oferty w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w ramach Projektu „Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, ewentualne zawarcie przez Państwa umowy na świadczenie oferowanej usługi, a także przechowywanie na poczet kontroli Projektu oraz innych kontroli przewidzianych przepisami prawa, w tym kontroli skarbowych.

 2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie: art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w postaci przechowywania dokumentów na potrzeby kontroli udzielonego finansowania projektu wynikającego zarówno z Wytycznych do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 jak i ustawy o Zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz kontroli skarbowych.

 3. Okres przetwarzania danych - Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. W przypadku złożenia oferty okres ten wynosi do 4 lat.

 4. Odbiorcy danych - Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania. Państwa dane nie będą przekazywane innym odbiorcom poza tymi, o których mowa w zdaniu poprzednim. Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą też osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie
  do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 z późn. zm).

 5. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

 1. w każdej chwili przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; Administrator danych osobowych przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach wskazanych w pkt 1, chyba, że w stosunku do tych danych istnieją prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

 2. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

 3. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

 4. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych (Warszawa, ul. Stawki 2).

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania stanowi przepis prawa. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jeśli jest niezbędne do zawarcia umowy lub przetwarzania na podstawie udzielonej zgody. Nie podanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji umowy lub celu wskazanego w treści zgody.

 1. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W procesie przetwarzania danych osobowych Administrator danych osobowych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w oparciu o dane przekazane do przetwarzania.

 

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

 

 

 

 

………………………………………………

(data i podpis osoby, której dane osobowe są przetwarzane)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

 

 

 

 

……………………………... ….............…… dnia …...…

/pieczątka nagłówkowa Wykonawcy/ /miejscowość/

 

 

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że:

 1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

 2. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

 3. dysponuję niezbędnym potencjałem umysłowym, technicznym i jestem osobą zdolną do prawidłowego wykonywania przedmiotu zamówienia;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………..

(Podpis Wykonawcy)

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4

 

 

 

 

……………………………... ….............…… dnia …...…

/pieczątka nagłówkowa Wykonawcy/ /miejscowość/

 

 

OŚWIADCZENIE

o braku powiązań kapitałowych i osobowych

 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na sukcesywne dostarczanie Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach projektu „Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 

oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję, nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy przyjęciu, iż przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemnie powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

 • Posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

 • Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

 • Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia opieki lub kurateli.

 

 

 

 

 

…………………………………………..

(Podpis Wykonawcy)

 

 

 

 

Załącznik nr 5

 

Istotne postanowienia umowy

 

 

Zawarta w dniu ……………….. r. w Rzecznicy pomiędzy:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczenicy ul. Człuchowska 11, 77-304 Rzeczenica, zwana dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:

Dariusza Majcher - Kierownika

 

a

 

…………………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………..

o następującej treści:

 

§ 1

 

Nazwa i zakres dostawy - przedmiot umowy:

1. Przedmiotem umowy jest: świadczenie usług opieki wytchnieniowej projektu „Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zgodnie ze specyfikacją zamówienia, która stanowi integralną część umowy.

2. Wykonawca oświadcza, iż posiada uprawnienia, wykwalifikowaną kadrę i warunki do należytego wykonania umowy.

4. W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu usług, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do zamawiającego.

10. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia wyżej wskazanych kosztów z wynagrodzenia Wykonawcy, na co ten wyraża zgodę.

 

§ 2

Termin realizacji:

Świadczenie usług opieki wytchnieniowej odbywać się będzie od 11 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2022r.

 

 

§ 3

Wynagrodzenie

1. Strony ustalają, że:

1) obowiązującą formą wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy jest wynagrodzenie określone na podstawie: faktycznej ilości godzin usług i ceny jednostkowej.

2) Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy będzie realizowane w oparciu o faktycznie przepracowane godziny usług opiekuńczych.

2. Strony nie dopuszczają możliwości zmiany cen przez okres realizacji umowy.

 

§ 4

Rozliczenie

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy następować będzie sukcesywnie, w oparciu o faktury/rachunki wystawione za każdy miesiąc realizacji umowy.

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury przelewem na konto Wykonawcy, w terminie 7 dni licząc od daty jej doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi (lista przepracowanych godzin w środowiskach).

 

§ 5

Kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 10% wartości oferowanej ceny brutto za realizację całości zamówienia w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność.

b) za zwłokę w przystąpieniu do realizacji przedmiotu umowy w stosunku do wyznaczonych każdorazowo terminów w wysokości: 0,5 % wartości brutto za każdy dzień opóźnienia w dostawie zamówionych produktów

2. Zamawiający może potrącić należne kary umowne określone w ust. 1 z wynagrodzenia Wykonawcy.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo, na zasadach ogólnych, do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do rzeczywiście poniesionej szkody.

 

§ 6

Odstąpienie od umowy

1.Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia do umowy:

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

b) zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe wobec Wykonawcy;

c) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie Wykonawcy;

d) z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca;

e) za zwłokę w przystąpieniu do realizacji przedmiotu umowy w stosunku do wyznaczonych każdorazowo terminów wykonania.

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi na piśmie Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

3. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które nie odpowiada Wykonawca, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy do czasu odstąpienia.

 

 

§ 7

Postanowienia końcowe:

1. Zamawiający wskazuje do współpracy z Wykonawcą:

Dariusz Majcher

2. Wykonawca wskazuje do współpracy z Zamawiającym:

…………………………………………..

 

§ 8

1. Spory powstałe w wyniku realizacji niniejszej umowy podlegają rozpoznaniu przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2. Załączniki do umowy wymienione poniżej stanowią integralną część umowy.

 

§ 9

W zakresie nieunormowanym niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.),

 

§ 10

Oferta wykonawcy z dnia ………………………. stanowi integralną część umowy.

 

§ 11

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 2 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

Załączniki do umowy:

Nr 1 – specyfikacja zamówienia

Nr 2 – oferta wykonawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarządzenie nr 4/2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeczenicy z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeczenicy w 2020 roku

Data publikacji: 2020-12-02

Zarządzenie nr 4/2020

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeczenicy

z dnia 2 grudnia 2020 r.

w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeczenicy

w 2020 roku

Na podstawie § 4 pkt. 2 Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeczenicy z dnia 29 grudnia 2014 r. oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (Dz.U.2019.1040 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustanawiam dzień 24 grudnia 2020 r. (czwartek) będzie dniem wolnym od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeczenicy w zamian za święto przypadające w sobotę, tj. w dniu 26 grudnia 2020 r., obniżające w przyjętym okresie rozliczeniowym wymiar czasu pracy.

§ 2

Informację o wprowadzonych dniach wolnych od pracy umieszczona będzie na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeczenicy oraz na stronie internetowej ośrodka http://www.rzeczenica.gopsinfo.pl/.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki:

 1. - (plik pdf 206KB)

OGŁOSZENIE

Data publikacji: 2020-10-26

U W A G A !
Z POWODU WYKRYCIA U PRACOWNIKA GOPS WIRUSA COVID-19
GOPS BĘDZIE DZIAŁAŁ TYLKO W TRYBIE ZDALNYM.
PROSIMY O KONTAKT MAILOWY LUB TELEFONICZNY
gops@rzeczenica.pl tel: 598331776

Czytaj całość publikacji "OGŁOSZENIE "

Pomoc przy zakupach

Data publikacji: 2020-10-26

Osoby z terenu Rzeczenicy, które mają trudności ze zrobieniem zakupów mogą skorzystać z pomocy wolontariusza Pana Ksawiera Zaliskiego, który jest dostępny pod numerem telefonu 530 508 797 lub mailem: dilerrumianku123@gmail.com

Czytaj całość publikacji "Pomoc przy zakupach"

PLANOWANE PRZEKAZYWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW W 2020 ROKU.

Data publikacji: 2020-10-21

HARMONORGAM PLANOWANYCH PRZELEWÓW I PRZEKAZÓW NA 2020 R.
UWAGA!
OD KWIETNIA ZE WZGLĘDU NA ZAGROŻENIE EPIDEMIĄ NIE BĘDĄ PROWADZONE ŻADNE WYPŁATY GOTÓWKOWE.

Miesiąc Dzień miesiąca
Kwiecień 23
Maj 25
Czerwiec 24
Lipiec 23
Sierpień 25
Wrzesień 23
Październik 26
Listopad 24
Grudzień 16

Ww terminy uzależnione są od otrzymania przez GOPS środków z budżetu Państwa.

Sporządziła:
Monika Heron
Zatwierdził:
Dariusz Majcher - kierownik GOPS

OGŁOSZENIE

Data publikacji: 2020-10-05

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczenicy rozpoczyna przyjmowanie wniosków na żywność z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020.

Czytaj całość publikacji "OGŁOSZENIE "

OGŁOSZENIE Stypendium szkolne w roku szkolnym 2020/2021

Data publikacji: 2020-09-04

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczenicy informuje o składaniu wniosków na stypendium szkolne dla uczniów z terenu Gminy Rzeczenica w roku szkolnym 2020/2021.

Czytaj całość publikacji "OGŁOSZENIE Stypendium szkolne w roku szkolnym 2020/2021"

Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE Stypendium szkolne w roku szkolnym 2020/2021 (plik odt 16KB)

Działania towarzyszące POPŻ

Data publikacji: 2020-07-20

efs-logo

Działania towarzyszące POPŻ

Czytaj całość publikacji "Działania towarzyszące POPŻ"

Załączniki:

 1. Działania towarzyszące POPŻ (plik odt 92KB)

OGŁOSZENIE

Data publikacji: 2020-07-10

efs-logo

ODBIÓR ŻYWNOŚCI

Czytaj całość publikacji "OGŁOSZENIE "

Załączniki:

 1. Harmonogram wydawania (plik odt 20KB)
 2. Wytyczne do POPŻ (plik odt 102KB)

12 czerwca 2020r. GOPS nie pracuje

Data publikacji: 2020-06-04

Dzień 12 czerwca 2020 r. (piątek) będzie dniem wolnym od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeczenicy w zamian za święto przypadające w sobotę, tj. w dniu 15 sierpnia 2020 r., obniżające w przyjętym okresie rozliczeniowym wymiar czasu pracy.

Czytaj całość publikacji "12 czerwca 2020r. GOPS nie pracuje"

Załączniki:

 1. Zarządzenie 3/2020 (plik pdf 442KB)

OGŁOSZENIE

Data publikacji: 2020-05-28

NA TERENIE GMINY RZECZENICA
ODBĘDZIE SIĘ DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI

Czytaj całość publikacji "OGŁOSZENIE "

Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE (plik odt 20KB)

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP ogłasza nabór na uczestników na rok 2020/2021

Data publikacji: 2020-05-13

Dzień dobry, OSiW OHP w Człuchowie prowadzi nabór na uczestników OHP na rok 2020/2021. Zadaniem OHP jest wyrównywanie szans osób znajdujących się w gorszej od rówieśników sytuacji społeczno-ekonomicznej, w szczególności pochodzących z obszarów wiejskich oraz z rodzin dotkniętych ubóstwem i bezrobociem. W jednostce OSiW OHP zapewniamy bezpłatną, całodobową opiekę wychowawczą, zakwaterowanie i pełne wyżywienie . Będziemy wdzięczni za udostępnienie naszej oferty w Państwa jednostce.

Pozdrawiam,
Agnieszka Gappa
Pośrednik pracy
mck.czluchow@ohp.pl
Młodzieżowe Centrum Kariery OHP
Kusocińskiego 4, 77-300 Człuchów

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP ogłasza nabór na uczestników na rok 2020/2021

OGŁOSZENIE

Data publikacji: 2020-05-06

UWAGA ! Osoby potrzebujące wsparcia specjalistycznego zapraszamy na dyżury psychologiczne i prawne. Prosimy o zachowanie środków bezpieczeństwa i dystansu społecznego.

Czytaj całość publikacji "OGŁOSZENIE "

Zasady przekazywania żywności w ramach POPŻ

Data publikacji: 2020-04-30

W związku z aktualizacją Wytycznych Instytucji Zarządzającej dotyczących realizacji POPŻ Podprogram 2019 z dnia 17 i 23 marca 2020 dotyczącej usprawniania realizacji dystrybucji wśród osób potrzebujących wprowadzone następujące zasady postepowania w okresie zagrożenia epidemiologicznego związanego z COVID-19.
1. Dopuszcza się zmianę terminów dostaw poszczególnych artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich i terminów ich dystrybucji w celu dostosowania do bieżących możliwości organizacji partnerskich.
2. W celu minimalizacji ryzyka zarażenia, zaleca się kwalifikowanie przez OPS/OPL osób najbardziej potrzebujących do pomocy żywnościowej na podstawie przeprowadzonego wywiadu telefonicznego lub z wykorzystaniem innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej. Pracownik ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku osób bezdomnych także przedstawiciel organizacji partnerskiej samodzielnie lub za pośrednictwem przedstawiciela innej placówki, wypełnia formularz skierowania, zgodnie z wzorem w załączniku nr 5.1 lub formularz oświadczenia zgodnie z wzorem nr 7.1 do Wytycznych IZ. Podpisany formularz przekazuje się w formie elektronicznej lub innej dostępnej formie do właściwej organizacji partnerskiej, która na jego podstawie udostępnia żywność osobie zakwalifikowanej.
3. W przypadku tymczasowego zawieszenia działalności organizacji wydających posiłki, osobom zakwalifikowanym do pomocy żywnościowej w formie posiłku, zaleca się udostępniać pomoc na wynos lub w formie paczek żywnościowych.
4. W przypadku osób bezdomnych, dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych, odpowiednio do potrzeb tych osób i możliwości OPR/OPL. Osoby bezdomne zgłaszające się do programu w okresie epidemiologiczny należy zakwalifikować na podstawie załącznika nr 6.1.
5. Przedstawiciele placówek, w których przebywają osoby bezdomne, takich jak: schroniska, noclegownie, hospicja itp. Nie należących do sieci organizacji partnerskich w ramach POPŻ, mogą w imieniu osoby/osób bezdomnych wypełniać i przekazywać oświadczenia bezpośrednio do organizacji partnerskich, jak również odbierać paczki z żywnością i przekazywać je osobom bezdomnym. Do odbioru paczki z żywnością z OPL uprawnieni są także funkcjonariusze służb takich jak m.in. WOT, Straż Miejska lub Ochotnicza Straż Pożarna.
6. Prowadząc dystrybucję żywności należy stosować środki ostrożności i stosować się do bieżących zaleceń służb sanitarnych.
7. Osoba wydająca żywność/dostarczająca żywność osobie uprawnionej zaznacza w formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Wytycznych IZ jakie artykuły spożywcze zostały dostarczone i potwierdza podpisem wydanie artykułów.
8. Jeśli pomoc żywnościowa została dostarczona przez pracowników innych instytucji lub służb niż organizacje partnerskie, listę wydanych artykułów spożywczych należy przekazać właściwej organizacji partnerskiej.
9. Działania towarzyszące w okresie zagrożenia epidemiologicznego zostały zawieszone.

Czytaj całość publikacji "Zasady przekazywania żywności w ramach POPŻ"

Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE (plik odt 40KB)

OGŁOSZENIE

Data publikacji: 2020-04-30

OGŁOSZENIE

W dniach 5 maja 2020 r. (wtorek) i 6 maja 2020 r. (środa)
na terenie Gminy Rzeczenica odbędzie się dystrybucja żywności z Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowa 2014-2020.

Czytaj całość publikacji "OGŁOSZENIE "

Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE (plik odt 40KB)

Pomoc żywnościowa z POPŻ 2020

Data publikacji: 2020-04-10

Miło nam poinformować, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął współpracę
z Bankiem Żywności w Chojnicach. W dniu wczorajszym pomoc żywnościową otrzymały osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy pomocy społecznej i których dochód nie przekracza kryterium tj. 1.402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.056 zł dla osoby w rodzinie.
Przygotowano i dostarczono do naszych mieszkańców ponad 1,6 tony żywności, w tym:
148 kg wędliny,
840 kg mąki,
384 szt. napojów,
275 szt. deserów do przygotowania (galaretka z pianką).
W związku z epidemią koronawirusa, dbając o bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Rzeczenica, zachowując odpowiednie zasady bezpieczeństwa i higieny, osoby zaangażowane przemierzyły łącznie 210 km i dostarczyły 120 paczek do nieruchomości dla prawie 300 osób.
Dziękujemy wszystkim obdarowanym za miłe słowa kierowane do osób dostarczających żywność. Wasza radość świadczy o tym, że nasza praca jest Wam potrzebna.



Czytaj całość publikacji "Pomoc żywnościowa z POPŻ 2020"

W związku z epidemią koronawirusa COVID 19 podajemy poniżej polecenia Wojewody Pomorskiego

Data publikacji: 2020-03-18

W związku z epidemią koronawirusa COVID 19 podajemy poniżej polecenia Wojewody Pomorskiego. Prosimy szczególnie o zapoznanie się z Załącznikiem nr 3 ( strona 7 ).

Czytaj całość publikacji "W związku z epidemią koronawirusa COVID 19 podajemy poniżej polecenia Wojewody Pomorskiego"

Załączniki:

 1. W związku z epidemią koronawirusa COVID 19 podajemy poniżej polecenia Wojewody Pomorskiego (plik pdf 208KB)

Epidemia koronawirusa

Data publikacji: 2020-03-16

Poniżej link do strony rządowej, prosimy zapoznać się:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/porady

Fundacja Votum prosi osoby zainteresowane o zgłoszenie się w celu udzielenia im pomocy

Data publikacji: 2020-02-27

Fundacja pomaga osobom z trwałą niepełnosprawnością, w szczególności:
- poszkodowanym w wypadkach (komunikacyjnych, w pracy, w rolnictwie),
- poszkodowanym w wyniku wypadku (np. upadek z wysokości, skok na płytką wodę),
-niepełnosprawnym w wyniku choroby (np. udary, zawały. choroby onkologiczne).
Trwałą niepełnosprawność na potrzeby fundacji rozumiemy jako:
- amputację kończyny lub kończyn,
- uraz rdzenia kręgowego,
- uraz czaszkowo-mózgowy,
- niedowłady lub porażenia połowiczne, paraplegię i tetraplegię,
- uraz wielonarządowy powodujące długotrwałe leczenie.
W jaki sposób pomagamy:
- udostępniamy konto fundacji do zbiórek celowych i 1% podatku,
- przygotujemy projekt ulotki, wydrukujemy 1000 sztuk i dostarczymy prosto pod drzwi,
- wspieramy wydarzenie charytatywne i przygotowujemy materiały do tej akcji: dodatkowe ulotki, plakaty, puszki, identyfikatory dla wolontariuszy, załatwiamy formalności z MSWiA,
- zakładamy zbiórkę na rehabilitację i leczenie na portalu internetowym, np. Siepomaga.pl, wg kosztorysu z placówki medycznej,
- podpowiadamy, jak zlikwidować bariery architektoniczne w domu,
- oceniamy potencjał zawodowy i ukierunkowujemy do podjęcia pracy zgodnej z możliwościami i kompetencjami,
- udzielamy wsparcia mentorskiego dla podopiecznych.

Czytaj całość publikacji "Fundacja Votum prosi osoby zainteresowane o zgłoszenie się w celu udzielenia im pomocy"

Załączniki:

 1. Fundacja Votum prosi osoby zainteresowane o zgłoszenie się w celu udzielenia im pomocy (plik pdf 4850KB)

WYPŁATA GOTÓWKOWA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, WYCHOWAWCZYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO GOPS RZECZENICA ZAWIADAMIA, ŻE WYPŁATA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH

Data publikacji: 2020-02-18

WYPŁATA GOTÓWKOWA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, WYCHOWAWCZYCH, FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO I POMOCY SPOŁECZNEJ
GOPS RZECZENICA ZAWIADAMIA, ŻE WYPŁATA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH W MIESIĄCU LUTYM 2020r. ODBĘDZIE SIĘ W KASIE GOPS RZECZENICA W DNIU 26.02.2020r. (ŚRODA).
W GODZINACH 9.00-14.00

Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości w Rumi, zaprasza wszystkich zainteresowanych na szkolenia zawodowego w ramach realizowanego projektu

Data publikacji: 2020-02-17

efs-logo

Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości w Rumi, zaprasza wszystkich zainteresowanych na szkolenia zawodowego w ramach realizowanego projektu "Aktywni i Zaangażowani" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Czytaj całość publikacji "Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości w Rumi, zaprasza wszystkich zainteresowanych na szkolenia zawodowego w ramach realizowanego projektu "

Załączniki:

 1. Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości w Rumi, zaprasza wszystkich zainteresowanych na szkolenia zawodowego w ramach realizowanego projektu (plik pdf 220KB)

Projekt pt. Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Rzeczenica.

Data publikacji: 2019-10-11

Gmina Rzeczenica rozpoczęła rekrutację uczestników do projektu pt. Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Rzeczenica. Jest to program bezpłatnych szkoleń mający na celu podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych, by w większym stopniu korzystały one z usług świadczonych drogą elektroniczną w życiu zawodowym i prywatnym.

Czytaj całość publikacji "Projekt pt. Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Rzeczenica."

Załączniki:

 1. Projekt pt. Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców gminy Rzeczenica. (plik pdf 1254KB)

Dyżury Specjalistów

Data publikacji: 2019-08-29

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RZECZENICY INFORMUJE, ŻE ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA POMOCY SPECJALISTYCZNEJ DLA OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH PROBLEM ALKOHOLOWYM, NARKOTYKOWYM, DOPALACZAMI I PRZEMOCĄ. ANONIMOWEJ POMOCY UDZIELAJĄ SPECJALIŚCI Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, TERAPII UZALEŻNIEŃ I PRAWA.
DYŻURY ODBYWAJĄ SIĘ DWA RAZY W MIESIĄCU:

TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ, DYŻURUJE W ŚRODY OD GODZINY 15.15 -17.15
PSYCHOLOG, DYŻURUJE W CZWARTKI OD GODZINY 15.30 - 17.30
PRAWNIK, DYŻURUJE WE WTORKI OD GODZINY 15.30 - 18.30

Przed spotkaniem z terapeutą/prawnikiem/psychologiem prosimy o wcześniejsze umówienie się telefonicznie pod nr GOPS 59 83 31 776 / 516-194-777 lub zgłoszenie się osobiste w GOPS w Rzeczenicy.

Nie licz na to, że problem sam się rozwiąże. Skorzystaj z pomocy specjalistów!

Czytaj całość publikacji "Dyżury Specjalistów"

OGŁOSZENIE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczenicy informuje o składaniu wniosków na stypendium szkolne dla uczniów z terenu Gminy Rzeczenica w roku szkolnym 2019/2020.

Data publikacji: 2019-08-21

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczenicy informuje o składaniu wniosków na stypendium szkolne dla uczniów z terenu Gminy Rzeczenica w roku szkolnym 2019/2020.

Wnioski do pobrania dostępne są od 19 sierpnia 2019 r. w GOPS w Rzeczenicy.

Wniosek wraz z zaświadczeniami o dochodach netto za m-c sierpień 2019 r. należy złożyć w terminie od 1 września 2019 r. do 15 września 2019 r. w siedzibie GOPS w Rzeczenicy przy ul. Człuchowskiej 11.


Kryterium dochodowe do korzystania z pomocy w formie stypendium szkolnego wynosi 528,00 zł netto na osobę w rodzinie.

Czytaj całość publikacji "OGŁOSZENIE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczenicy informuje o składaniu wniosków na stypendium szkolne dla uczniów z terenu Gminy Rzeczenica w roku szkolnym 2019/2020. "

Pomoc żywnościowa

Data publikacji: 2019-06-24

OGŁOSZENIE
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczenicy informuję, że w dniach 26.06.2019 r. i 27.06.2019 r. w godz. od 8-14 będzie wydawana żywność dla osób, które mają aktualne skierowanie z GOPS.

Czytaj całość publikacji "Pomoc żywnościowa"

Załączniki:

 1. Pomoc żywnościowa (plik doc 11KB)

Zapraszamy mieszkańców gminy do udziału w bezpłatnym szkoleniu komputerowym

Data publikacji: 2019-05-28

Firma BRC Consulting realizuje na terenie województwa pomorskiego projekt unijny w zakresie szkoleń z podstaw obsługi komputera dla osób wieku 18-67 lat. Zakres tematyczny szkoleń oraz plakat reklamowy przesyłam w załączniku.Aby takie szkolenie uruchomić musi zebrać się grupa 10 osób (nie mniej i nie więcej). Całość sprzętu na czas szkolenia dostarczamy Państwu. Dodatkowo będziemy potrzebować sali do przeprowadzenia szkolenia, za którą również zapłacimy. Każdy z uczestników otrzyma podręcznik na własność, będący zbiorem materiału realizowanego na szkoleniu oraz certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności. Wymiar szkolenia 75 godz.
Chcielibyśmy poprosić Państwa o pomoc w rekrutacji uczestników do projektu poprzez zamieszczenie plakatu z informacją na stronie czy kontakt z sołectwami.
kontakt ze mną pod nr tel. 787 228 160, 792 956 731

pozdrawiam
Małgorzata Karbownik

Czytaj całość publikacji "Zapraszamy mieszkańców gminy do udziału w bezpłatnym szkoleniu komputerowym"

Załączniki:

 1. Program bezpłatnego szkolenia komputerowego (plik pdf 576KB)
 2. Reklama udziału w bezpłatnym szkoleniu komputerowym (plik pdf 317KB)

Program Pomocy Dzieciom stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Data publikacji: 2019-03-04

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Jest to program pomocy socjalnej ukierunkowanej na uzyskanie trwałej poprawy sytuacji życiowej rodziny stypendysty, która deklaruje gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości pokonania trudności.

Czytaj całość publikacji "Program Pomocy Dzieciom stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym"

Fundacja Świetlik oferuje pomoc dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Data publikacji: 2019-02-19

Fundacja Świetlik oferuje pomoc dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z treścią załącznika lub złożenia wizyty w Ośrodku i zapytania pracowników socjalnych o możliwość skorzystania z pomocy.

Czytaj całość publikacji "Fundacja Świetlik oferuje pomoc dla osób niepełnosprawnych ruchowo."

Załączniki:

 1. Fundacja Świetlik oferuje pomoc dla osób niepełnosprawnych ruchowo. (plik pdf 279KB)

Oferty pracy

Data publikacji: 2019-02-11

Firma AN-ELEC istnieje na rynku od 2006 roku. Staliśmy się znaczącą firmą w branży elektrycznej i ślusarskiej w przemyśle okrętowym i lądowym. Nasze projekty wykonujemy w kraju i za granicą. Bardzo proszę w miarę możliwości o rozpowszechnienie na tablicach ogłoszeń niżej wymienionych ofert pracy, na które prowadzę stały nabór

Czytaj całość publikacji "Oferty pracy"

Oferta współpracy Społecznej Sieci Ratunkowej z mieszkańcami gminy Rzeczenica

Data publikacji: 2018-12-06

Oferta współpracy Społecznej Sieci Ratunkowej z mieszkańcami gminy Rzeczenica. Stowarzyszenie Społecznej Sieci Ratunkowej oferuje Państwu pomoc poprzez tzw Przycisk Sieci Życia. Wszystkie informacje o ofercie, celach i kontakt ze stowarzyszeniem w załączeniu.

Czytaj całość publikacji "Oferta współpracy Społecznej Sieci Ratunkowej z mieszkańcami gminy Rzeczenica"

Załączniki:

 1. Oferta współpracy Społecznej Sieci Ratunkowej z mieszkańcami gminy Rzeczenica (plik pdf 1496KB)
 2. List polecający (plik pdf 2207KB)
 3. Ulotka (plik pdf 1483KB)
 4. Przycisk Życia (plik pdf 1265KB)
 5. Rola i zadania (plik pdf 2934KB)

DOFINANSOWANIE KSZTAŁCENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Data publikacji: 2018-09-14

DOFINANSOWANIE KSZTAŁCENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Czytaj całość publikacji "DOFINANSOWANIE KSZTAŁCENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH"

Załączniki:

 1. DOFINANSOWANIE KSZTAŁCENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (plik pdf 258KB)

Praca na terenie północnej Holandii, w pobliżu takich miast, jak: Den Helder, Hoorn, Alkmaar. Prace odbywają się głównie w sektorze rolniczo-ogrodniczym oraz przetwórstwie spożywczym. Organizujemy prace w firmach specjalizujących się w uprawie i hodowli kwiatów, warzyw.

Data publikacji: 2018-07-13

Praca na terenie północnej Holandii, w pobliżu takich miast, jak: Den Helder, Hoorn, Alkmaar.
Prace odbywają się głównie w sektorze rolniczo-ogrodniczym oraz przetwórstwie spożywczym.
Organizujemy prace w firmach specjalizujących się w uprawie i hodowli kwiatów, warzyw.

Czytaj całość publikacji "Praca na terenie północnej Holandii, w pobliżu takich miast, jak: Den Helder, Hoorn, Alkmaar. Prace odbywają się głównie w sektorze rolniczo-ogrodniczym oraz przetwórstwie spożywczym. Organizujemy prace w firmach specjalizujących się w uprawie i hodowli kwiatów, warzyw."

Praca na terenie północnej Holandii, w pobliżu takich miast, jak: Den Helder, Hoorn, Alkmaar. Prace odbywają się głównie w sektorze rolniczo-ogrodniczym oraz przetwórstwie spożywczym. Organizujemy prace w firmach specjalizujących się w uprawie i hodowli kwiatów, warzyw.

Załączniki:

 1. Praca na terenie północnej Holandii, w pobliżu takich miast, jak: Den Helder, Hoorn, Alkmaar. Prace odbywają się głównie w sektorze rolniczo-ogrodniczym oraz przetwórstwie spożywczym. Organizujemy prace w firmach specjalizujących się w uprawie i hodowli kwiatów, warzyw. (plik zip 127KB)

Kurs językowy

Data publikacji: 2018-07-06

efs-logo

Oferujemy kursy z języków: angielskiego i niemieckiego. Kurs językowy obejmuje 120 godzin. Kończy się egzaminem i certyfikatem. Ze swojej strony zapewniamy Państwu podręczniki. Kurs językowy połączony jest z kursem komputerowym, który obejmuje 80 godzin. Tematyka kursu ustalana jest z grupą. Zajęcia czy to z języka czy z komputerów odbywają się 2 lub 3 razy w tygodniu czasami w weekendy w zależności jak Państwo czasem dysponujecie. Zajęcia prowadzone są w grupach 12 osobowych po 3 lub 4 godziny : 1 godzina = 45 minut.
Z naszych kursów mogą korzystać osoby powyżej 18 roku życia. Najbardziej w tej chwili zależy nam na osobach powyżej 25 roku życia oraz powyżej 50 roku życia. Poszukujemy osób z niskimi kwalifikacjami: maksymalnie wykształcenie średnie. Mamy również kursy dla osób z wykształceniem wyższym. Z naszych kursów mogą korzystać osoby: bezrobotne, bierne zawodowe, pracujące w małych, mikro i średnich przedsiębiorstw, dużych przedsiębiorstw, pracownicy administracji publicznej i samorządowej, pracownicy podmiotów ekonomii społecznej i organizacji pozarządowych. Szkolimy pracowników urzędów jak i mieszkańców danych gmin i powiatów.
Z oferowanych przez nas szkoleń może skorzystać każdy, nie tylko osoby z niskimi kwalifikacjami. Oferujemy oprócz szkoleń pracowniczych także szkolenia dla indywidualnych osób. Poszukujemy nie tylko osób, które chcą skorzystać z bezpłatnej formy wsparcia, ale także rekruterów, lektorów oraz osób, które chciałyby poprowadzić zajęcia komputerowe. Bardzo chętnie nawiążemy współpracę z nowymi osobami i instytucjami. W razie pytań zachęcam do kontaktu.
Maria Siluk
maria.siluk@okcjo.com.pl
tel.: 699 670 304

____________________________________________________________________

O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o.

ul. Bohaterów Monte Cassino 53
20-705 Lublin
tel/fax 081 533 78 33

Czytaj całość publikacji "Kurs językowy"

Załączniki:

 1. Kurs językowy (plik pdf 269KB)

OGŁOSZENIE

Data publikacji: 2018-07-02

O G Ł O S Z E N I E
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczenicy informuje, że od 1 lipca 2018 r. drogą elektroniczną, a od 1 sierpnia 2018 r. w wersji papierowej przyjmowane będą wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+), wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami oraz wnioski o świadczenie Dobry Start (wraz z kompletem wymaganych dokumentów) na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2018/2019.

W/w wnioski (dostępne również na stronie GOPS), można składać w siedzibie GOPS w Rzeczenicyw pokoju nr 1 i nr 6,
w w/w sprawach można dzwonić pod nr tel: 517 920 017.

Czytaj całość publikacji "OGŁOSZENIE "

Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE (plik doc 21KB)

O G Ł O S Z E N I E

Data publikacji: 2018-06-25

O G Ł O S Z E N I E

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczenicy informuje, że w dniach 27.06.2018-29.06.2018 od godz. 8,00 do godz. 12,00 wydawana będzie żywność, z podziałem na miejscowości dla osób, które zgłosiły się i otrzymały skierowanie z GOPS.

Czytaj całość publikacji " O G Ł O S Z E N I E "

Załączniki:

 1. O G Ł O S Z E N I E (plik odt 14KB)

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA KLEMENS OFERUJE:

Data publikacji: 2018-04-23

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
KLEMENS OFERUJE:

Czytaj całość publikacji "SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA KLEMENS OFERUJE:"

Załączniki:

 1. SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA KLEMENS OFERUJE: (plik odt 46KB)

Bezpłatne szkolenie komputerowe Certyfikat Microsoft Office Specialist lub IC3

Data publikacji: 2018-04-03

efs-logo Zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach komputerowych przygotowujących do zdobycia Ogólnoświatowego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych Microsoft Office Specialist oraz IC3 dla osób, które spełniają poniższe kryteria:

Czytaj całość publikacji "Bezpłatne szkolenie komputerowe Certyfikat Microsoft Office Specialist lub IC3"

Załączniki:

 1. Bezpłatne szkolenie komputerowe Certyfikat Microsoft Office Specialist lub IC3 (plik zip 3449KB)

UZYSKAJ DODATKOWE KWALIFIKACJE W PROJEKCIE To Twoja szansa na lepsze jutro

Data publikacji: 2018-03-29

efs-logo UZYSKAJ DODATKOWE KWALIFIKACJE W PROJEKCIE To Twoja szansa na lepsze jutro
Projekt skierowany jest do 150 Uczestników, którzy spełniają łącznie poniższe warunki:
są w powyżej 30 roku życia,

zamieszkują na terenie powiatów bytowskiego, człuchowskiego lub słupskiego,
są osobami zarejestrowanymi we właściwym miejscowo Urzędzie pracy z przyznanym I lub II profilem pomocy.
W ramach wsparcia udzielanego w projekcie każdemu z Uczestników przysługuje:
Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym;
Indywidualne pośrednictwo pracy;
szkolenie zawodowe, które pozwolą zdobyć Uczestnikom nowe kwalifikacje lub kompetencje zawodowe, za udział w szkoleniu uczestnikom przysługuje stypendium szkoleniowe, w kwocie nie przekraczającej 120% zasiłku dla osób bezrobotnych;
trwający 3 miesiące staż zawodowy, za wzięcie udziału w którym przysługuje stypendium stażowe w wysokości 997,40 zł netto miesięcznie;
zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia, refundacja kosztów badań lekarskich i sanepidowskich, ubezpieczenie NWW oraz pełen pakiet ubezpieczenia społecznego w okresie trwania szkolenia i stażu.

Czytaj całość publikacji "UZYSKAJ DODATKOWE KWALIFIKACJE W PROJEKCIE To Twoja szansa na lepsze jutro"

Szkolenie OPIEKUN W ŻŁOBNKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM połączone ze stażem w pełni finansowane z środków UE

Data publikacji: 2018-03-20

Jesteś osobą :
- w wieku od 18 do 29 lat,
- nie pracujesz (tj. jesteś bezrobotny lub bierny zawodowo)
- nie uczestniczysz w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,
- zamieszkujesz na terenie województwa pomorskiego.

Zapraszamy do udziału w programie stażu połączonego ze szkoleniem Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

Oferujemy:
- bezpłatny udział w szkoleniu,
- indywidualne poradnictwo zawodowe,
- grupowe warsztaty poszukiwania pracy z doradcą zawodowym,
- płatny staż 997 zl netto na miesiąc przez pierwsze 3 miesiące.
Więcej informacji dla zainteresowanych pod numerem telefonu 661 188 169.

Czytaj całość publikacji "Szkolenie OPIEKUN W ŻŁOBNKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM połączone ze stażem w pełni finansowane z środków UE"

Szkolenie OPIEKUN W ŻŁOBNKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM połączone ze stażem w pełni finansowane z środków UE

Roczne stypendium Stowarzyszenia SPES

Data publikacji: 2018-03-08

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES.

Czytaj całość publikacji "Roczne stypendium Stowarzyszenia SPES"

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie człuchowskim

Data publikacji: 2018-03-05

efs-logo Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie człuchowskim

Czytaj całość publikacji "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie człuchowskim"

Załączniki:

 1. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie człuchowskim (plik zip 344KB)

Kurs komputerowy

Data publikacji: 2018-02-27

Kurs komputerowy IC3 zajęcia w środę o godz. 16.00, czwartek 15.00

Czytaj całość publikacji "Kurs komputerowy"

Prośba o wsparcie w odbudowie domu

Data publikacji: 2018-02-26

W nocy 19 lutego 2018 roku zniszczeniu uległ dom Pani Aleksandry Klekowickiej w Rzewnicy, osoby który chciałyby udzielić pomocy w odbudowie można również udzielić przekazując materiały budowlane. Ofiarodawcy mogą kontaktować się z Panią Aleksandrą Klekowicką tel. 665 511 099.

Z apelem o pomoc zwracają się wspólnie ksiądz Wojciech Przybylski proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
i św. Mikołaja w Rzeczenicy oraz Tomasz Ginda Wójt Gminy Rzeczenica

Czytaj całość publikacji "Prośba o wsparcie w odbudowie domu"

Zawiadomienie o wyborze oferty

Data publikacji: 2018-02-07

efs-logo Zawiadomienie o wyborze oferty

Czytaj całość publikacji "Zawiadomienie o wyborze oferty"

Załączniki:

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty (plik pdf 374KB)

ZAPYTANIE OFERTOWE

Data publikacji: 2018-01-24

efs-logo ZAPYTANIE OFERTOWE

Czytaj całość publikacji "ZAPYTANIE OFERTOWE"

Załączniki:

 1. ZAPYTANIE OFERTOWE (plik pdf 7210KB)

Dzień Babci i Dziadka w Klubie Senior+ W dniu 23.01.2018 r. w Klubie Senior+

Data publikacji: 2018-01-24

Dzień Babci i Dziadka w Klubie Senior+
W dniu 23.01.2018 r. w Klubie Senior+ w Międzyborzu świętowano dzień babci i dziadka. Organizatorem wydarzenia byli pracownicy obsługującej Klub Spółdzielni Socjalnej Klemens. Licznie przybyłym seniorom piękne przedstawienie zorganizowały dzieci z wraz z kadrą Samorządowego Przedszkola w Międzyborzu.

Uroczystość otworzyła Pani Maria Guza prezes Spółdzielni Socjalnej Klemens, składając serdeczne życzenia wszystkim Seniorom.

Następnie czas gości oraz gospodarzy umiliły występy przedszkolaków oraz prezenty - barwne, ręcznie przygotowane kwiatki oraz laurki. Serdeczne życzenia wszystkim babciom oraz dziadkom złożył również Wójt Gminy Rzeczenica Tomasz Ginda wraz z sołtysem Międzyborza Józefem Znaczko.

Czytaj całość publikacji "Dzień Babci i Dziadka w Klubie Senior+ W dniu 23.01.2018 r. w Klubie Senior+ "

Klub SENIOR+

Data publikacji: 2018-01-09

Zapraszamy wszystkich chętnych do składania wniosków dotyczących uczestnictwa w projekcje SENIOR+ w Międzyborzu. Klub jest już otwarty prosimy o poinformowanie osób zainteresowanych.

Czytaj całość publikacji "Klub SENIOR+"

Informujemy, że dzień 30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) będzie dniem wolnym od pracy

Data publikacji: 2018-01-05

Informujemy, że dzień 30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) będzie dniem wolnym od pracy

Czytaj całość publikacji "Informujemy, że dzień 30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) będzie dniem wolnym od pracy"

Załączniki:

 1. Informujemy, że dzień 30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) będzie dniem wolnym od pracy (plik odt 17KB)

Zawiadomienie o wyborze oferty

Data publikacji: 2017-08-04

efs-logo Zawiadomienie o wyborze oferty

Załączniki:

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty (plik pdf 286KB)

ZAPYTANIE OFERTOWE

Data publikacji: 2017-07-24

efs-logo ZAPYTANIE OFERTOWE

Czytaj całość publikacji "ZAPYTANIE OFERTOWE"

Załączniki:

 1. ZAPYTANIE OFERTOWE (plik pdf 3635KB)
 2. FORMULARZ OFERTOWY (plik pdf 1347KB)
 3. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW (plik pdf 823KB)
 4. UMOWA (plik pdf 4970KB)

Unieważnienie postępowania

Data publikacji: 2017-07-24

efs-logo Unieważnienie postępowania

Czytaj całość publikacji "Unieważnienie postępowania"

Załączniki:

 1. Unieważnienie postępowania (plik pdf 435KB)

O G Ł O S Z E N I E

Data publikacji: 2017-07-21

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczenicy informuje, że
od 1 sierpnia 2017 r. przyjmowane będą wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+), wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami (wraz z kompletem wymaganych dokumentów) na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2017/2018.

Czytaj całość publikacji "O G Ł O S Z E N I E"

MODYFIKACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Data publikacji: 2017-07-14

efs-logo MODYFIKACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Czytaj całość publikacji "MODYFIKACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO"

Załączniki:

 1. MODYFIKACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO (plik pdf 3503KB)
 2. MODYFIKACJA FORMULARZA OFERTOWEGO (plik pdf 1222KB)

ZAPYTANIE OFERTOWE

Data publikacji: 2017-07-06

efs-logo ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ ODZIEŻY ROBOCZEJ DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU CIS

Czytaj całość publikacji "ZAPYTANIE OFERTOWE"

Załączniki:

 1. ZAPYTANIE OFERTOWE (plik pdf 3499KB)
 2. FORMULARZ OFERTOWY (plik pdf 1212KB)
 3. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW (plik pdf 778KB)
 4. UMOWA (plik pdf 4660KB)

ZAPYTANIE OFERTOWE

Data publikacji: 2017-06-14

efs-logo Świadczenie usługi dowozu uczestników projektu Centrum Integracji Społecznej w Rzeczenicy szansą na zwiększenie zatrudnienia

Czytaj całość publikacji "ZAPYTANIE OFERTOWE"

Załączniki:

 1. ZAPYTANIE OFERTOWE (plik pdf 1694KB)
 2. UMOWA (plik pdf 1392KB)
 3. FORMULARZ OFERTOWY (plik pdf 891KB)

ZAPYTANIE OFERTOWE

Data publikacji: 2017-03-08

Przeprowadzenie kursu komputerowego dla uczestników projektu CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ SZANSĄ NA ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Czytaj całość publikacji "ZAPYTANIE OFERTOWE"

Załączniki:

 1. ZAPYTANIE OFERTOWE (plik pdf 11552KB)

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTÓW

Data publikacji: 2017-01-11

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczenicy informuje,
że w dniach od 01.02.2017r. do dnia 28.02.2017r. prowadzona będzie rekrutacja do projektów:
Akademia Rozwoju Społeczno-Zawodowego
oraz
Centrum Integracji Społecznej w Rzeczenicy
szansą na zwiększenie zatrudnienia
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Czytaj całość publikacji "OGŁOSZENIE O REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTÓW"

Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE O REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTÓW (plik doc 287KB)

TELEOPIEKA

Data publikacji: 2016-07-11

SERDECZNIE ZAPRASZAMY ZAINTERESOWANYCH MIESZKAŃCÓW
GMINY RZECZENICA
DO ZGŁOSZENIA POTRZEBY SKORZYSTANIA Z
INNOWACYJNEGO SYSTEMU TELEFONICZNEGO TELEOPIEKA

TeleOpieka to telefoniczny system wzywania natychmiastowej pomocy w nagłych wypadkach takich jak np: zator, zawał, zasłabnięcie, atak cukrzycowy czy groźny upadek.
Z inicjatywy Wójta Gminy Rzeczenica Pana Tomasza Ginda, GOPS Rzeczenica rozważa współpracę z Polskim Centrum Opieki - operatorem nowoczesnego systemu wzywania pomocy.
Teleopieka jest nową usługą dającą możliwość wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa. System skierowany do osób starszych, niesamodzielnych, czasowo lub stale samotnych ograniczoną sprawnością ruchową lub intelektualną, które chcą lub muszą prowadzić samodzielne życie, ale wymagają stałego nadzoru, a także do każdego, kto chce podwyższyć swoje bezpieczeństwo osobiste i komfort życia.

Czytaj całość publikacji "TELEOPIEKA"

ZAPYTANIE CENOWE

Data publikacji: 2016-07-06

Zamawiający: Centrum Integracji Społecznej SZANSA z siedzibą w Pieniężnicy
zaprasza do złożenia ofert na: Świadczenie indywidualnego poradnictwa prawnego dla uczestników Centrum Integracji Społecznej SZANSA z siedzibą w Pieniężnicy. Poradnictwo realizowane jest w ramach projektu pn. Centrum Integracji Społecznej w Rzeczenicy szansą na zwiększenie zatrudnienia współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego

Czytaj całość publikacji "ZAPYTANIE CENOWE"

Centrum Integracji Społecznej SZANSA z siedzibą w Pieniężnicy

Data publikacji: 2016-06-17

efs-logo Centrum Integracji Społecznej SZANSA z siedzibą w Pieniężnicy powstało w ramach projektu Centrum Integracji Społecznej w Rzeczenicy szansą na zwiększenie zatrudnienia współfinansowanego przez Europejskie Fundusze Społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Priorytet 6 Integracji, Działanie 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja Społeczno - Zawodowa i działa na mocy ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym ( Dz. U. Z 2011 roku nr 43 poz. 225 z póż. zm.). Realizatorem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczenicy

Czytaj całość publikacji "Centrum Integracji Społecznej SZANSA z siedzibą w Pieniężnicy"

URUCHOMIENIE PUNKTU KONSULTACYJNEGO DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH

Data publikacji: 2015-02-13

Informujemy o uruchomieniu punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i substancji psychoaktywnych oraz dla osób borykających się z problemem uzależnienia w rodzinie. Punkt konsultacyjny w GOPS w Rzeczenicy czynny będzie dwa razy w miesiącu w godzinach 17.00 - 19.00

Czytaj całość publikacji "URUCHOMIENIE PUNKTU KONSULTACYJNEGO DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH"

Niebieska Linia pomaga ofiarom przemocy

Data publikacji: 2011-01-17

Doświadczasz przemocy domowej i szukasz wsparcia w trudnej sytuacji? Jesteś świadkiem rodzinnego dramatu i chcesz pomóc ofiarom? Wystarczy wybrać numer 0801-12-00-02, by skontaktować się z psychologami i prawnikami. Konsultanci Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia codziennie pomagają w zmianie życia każdemu, kto chce uwolnić się od przemocy. Więcej informacji na stronie www.niebieskalinia.info


Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"