Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczenicy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczenicy

Telefon Zaufania Młodych

Data publikacji: 2021-09-06

DLA KOGO?
• dzieci
• młodzieży
• młodych dorosłych (do 25 r.ż.)
JEŚLI:
• masz kłopoty w szkole, w domu, jesteś młodym dorosłym i masz problemy
w pracy, w relacjach z ludźmi lub po prostu potrzebujesz porozmawiać;
• czujesz, że dzieje się z Tobą coś niepokojącego lub nie radzisz sobie z codziennością;
• podejrzewasz, że masz depresję;
• masz opory przed pójściem do specjalisty;
• obawiasz się reakcji otoczenia na wiadomość, że chodzisz do psychologa bądź
leczysz się u psychiatry;
• podejrzewasz, że na depresję choruje ktoś z Twoich bliskich, przyjaciół i chcesz
wiedzieć, jak możesz mu pomóc.
SKONTAKTUJ SIĘ Z PSYCHOLOGAMI FUNDACJI ITAKA
TELEFON CZYNNY:
poniedziałek - sobota 11:00 - 21:00
Nasi psychologowie czekają na Twój telefon.
CZAT:
poniedziałek i wtorek od 11:00 do 21:00.
Nie chcesz rozmawiać przez telefon lub nie masz do tego warunków?
Napisz do nas na czacie.
NIEODPŁATNE SESJE WSPARCIOWE ONLINE Z PSYCHOLOGIEM:
Chciałbyś  skorzystać  z  pakietu  5  NIEODPŁATNYCH  sesji  wsparciowych
online z psychologiem?
Jest to możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem 22 484 88 04 *
Partnerem projektu jest:
Więcej informacji na www.stopdepresji.pl
 

Plakat TZM

Instrukcja dotycząca sposobu organizacji Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych oraz realizacji procedury Niebieskie Karty oraz dla pracowników socjalnych do pracy z rodzinami, które przejawiają problemy opiekuńczo-wychowawcze w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2.

Data publikacji: 2020-04-01

Instrukcja dotycząca sposobu organizacji Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych oraz realizacji procedury Niebieskie Karty oraz dla pracowników socjalnych do pracy z rodzinami, które przejawiają problemy opiekuńczo-wychowawcze w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2.
W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, w celu zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego osób realizujących zadania związane z procedurą Niebieskie Karty, osób i rodzin doświadczających przemocy, a także pracowników socjalnych, którzy pracują z rodzinami, przejawiającymi problemy opiekuńczo-wychowawcze, wskazane jest wprowadzenie i bezwzględne przestrzeganie wzmożonego reżimu sanitarnego.
Zatem w zakresie organizacji Zespołów Interdyscyplinarnych/Grup Roboczych zaleca się:
działalność zespołu interdyscyplinarnego ograniczyć do niezbędnych zadań (np. do powoływania grup roboczych), wykonywanych za pomocą zdalnych środków komunikacji,
prace na rzecz rodzin dotkniętych przemocą prowadzić w oparciu o działania grup roboczych,
o ile jest możliwe przyjmować zgłoszenia o przypadkach wystąpienia przemocy
w rodzinie w formie telefonicznej lub za pośrednictwem innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej;
w przypadku przyjęcia zgłoszenia przez pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, ochrony zdrowia, oświaty, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, przekazywać informację do Policji i ustalać dalszy tok postępowania;
bieżące ustalenia dotyczące sytuacji rodzin objętych pomocą w formie procedury Niebieskie Karty dokonywać pomiędzy członkami grupy roboczej
za pośrednictwem rozmów telefonicznych/video konferencji/korespondencji mailowej czy innej formy korespondencji elektronicznej,
w przypadku zorganizowania posiedzenia grupy roboczej w sposób tradycyjny bezwzględnie stosować podstawowe zasady dotyczące zapobiegania wirusa SARS-CoV-2 dostępne na stronach https://www.gov.pl/web/koronawirus/porady oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne na stronach https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla seniorow/.
po ustaleniu indywidualnego planu pomocy dla osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie i jej rodziny, wyznaczyć jednego przedstawiciela grupy roboczej do kontaktu z osobą doświadczającą przemocy w rodzinie (tzw. opiekuna osoby doznającej przemocy - preferowany pracownik socjalny) oraz jednego przedstawiciela grupy roboczej do kontaktu z osobą stosującą przemoc (tzw. opiekuna osoby stosującej przemoc - preferowany Policjant) i na bieżąco monitorować sytuację rodziny, o ile to możliwe, za pośrednictwem rozmów telefonicznych lub dostępnych środków komunikacji elektronicznej;
dokonać rozeznania i przekazać osobom doświadczającym przemocy w rodzinie
za pomocą pośrednich środków komunikacji informacje o dostępnych na terenie gminy lub powiatu miejscach i instytucjach, które udzielają wsparcia specjalistycznego (np. psychologicznego czy prawnego), w szczególności poradnictwa specjalistycznego udzielanego za pomocą rozmów telefonicznych czy komunikacji elektronicznej,
preferowane formy kontaktu telefonicznego (czy maiowego) nie wykluczają w szczególnych przypadkach możliwości bezpośrednich spotkań członków Grupy Roboczej z osobą doznającą przemocy w rodzinie czy sprawcą przemocy (spotkania przeprowadzać w pomieszczeniach zapewniających wszelkie warunki bezpieczeństwa sanitarnego związane z ochroną przed SARS-CoV-2, w szczególności w zakresie zachowania odpowiedniej odległości osób uczestniczących w spotkaniu i zgodnie z ograniczeniami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w spawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (poz. 522 ),
w sytuacjach szczególnych i tego wymagających możliwe są również wizyty członka Grupy Roboczej w miejscu zamieszkania rodzin doświadczających przemocy w rodzinie (w takich sytuacjach osoba powinna zostać wyposażona we wszelkie możliwe środki bezpieczeństwa takie jak np. maseczki, jednorazowe rękawiczki czy płyny dezynfekujące).
W zakresie działań skierowanych do rodzin objętych procedurą Niebieskie Karty zaleca się:
monitorować sytuację rodziny w sposób zapewniający bezpieczeństwo sanitarne zarówno przedstawicielom służb realizującym procedurę Niebieskie Karty
jak i osobom i rodzinom doświadczającym przemocy;
kontakty osobiste jeżeli to możliwe zastąpić np. kontaktami telefonicznymi (jednakże biorąc pod uwagę specyfikę problemu, rozmowy prowadzić w ten sposób aby nie wpływało to na bezpieczeństwo osoby doświadczającej przemocy),
zobowiązać osobę doświadczającą przemocy w rodzinie i będącą w procedurze Niebieskie Karty do przekazywania na bieżąco telefonicznie informacji o swojej sytuacji,
kontaktować się np. telefonicznie z osobą podejrzewaną o stosowanie przemocy
i będącą w procedurze Niebieskie Karty w celu m.in. motywowania do powstrzymywania się od stosowania przemocy, jak również informowania o ewentualnych konsekwencjach stosowania przemocy,
w przypadkach podejrzenia eskalacji przemocy zgłaszać konieczność interwencji Policji ;
szczególną ochroną i bezwzględną koniecznością bieżącego monitorowania sytuacji objąć rodziny, w których została wszczęta procedura Niebieskie Karty w odniesieniu do dzieci doświadczających przemocy, zwłaszcza mając na względzie fakt, że w związku z zawieszeniem funkcjonowania placówek oświatowych dzieci nie mają obecnie kontaktu z pracownikami szkół/przedszkoli/żłobków (min. systematycznie monitorować stan bezpieczeństwa dzieci, systematycznie motywować osoby podejrzane o stosowanie przemocy do powstrzymywania się od zachowań przemocowych oraz informować o konsekwencjach czynów przemocowych, o ile to możliwe utrzymywać systematyczne kontakty z osobami ze środowiska dziecka, które mogą mieć wiedzę na temat stanu bezpieczeństwa dziecka np. babcia, ciocia, sąsiadka).
ponadto stosować zalecenia odnoszące się do pracowników socjalnych, którzy pracują z rodzinami, przejawiającymi problemy opiekuńczo-wychowawcze.

W zakresie działań pracowników socjalnych, którzy pracują z rodzinami przejawiającymi problemy opiekuńczo-wychowawcze zaleca się:
rozeznanie bieżącej sytuacji rodzin, które zostały objęte szczególną pracą socjalną np. za pomocą kontaktu telefonicznego biorąc pod uwagę konieczność zachowania bezpieczeństwa pracownika socjalnego, a także bezpieczeństwa osób trzecich,
z którymi może mieć on styczność w środowisku jak i w drodze do niego,
monitorowanie sytuacji w rodzinach w szczególności w zakresie:
zapewnienia przez rodzinę produktów żywnościowych i ciepłego posiłku
stanu zdrowia członków rodziny i zapewnienia dzieciom opieki medycznej w sytuacji, gdy zachodzi taka potrzeba
zapewniania dzieciom środków higienicznych do codziennego użytku.


W rodzinach, w których istnieje uzasadnione podejrzenie wystąpienia zagrożenia dobra, życia lub zdrowia dzieci rekomendowane jest zwrócenie się o pomoc np. funkcjonariuszy Policji, którzy zweryfikują sytuację tych rodzin.


Instrukcja dotycząca sposobu organizacji Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych oraz realizacji procedury Niebieskie Karty oraz dla pracowników socjalnych do pracy z rodzinami, które przejawiają problemy opiekuńczo-wychowawcze w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2.
W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, w celu zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego osób realizujących zadania związane z procedurą Niebieskie Karty, osób i rodzin doświadczających przemocy, a także pracowników socjalnych, którzy pracują z rodzinami, przejawiającymi problemy opiekuńczo-wychowawcze, wskazane jest wprowadzenie i bezwzględne przestrzeganie wzmożonego reżimu sanitarnego.
Zatem w zakresie organizacji Zespołów Interdyscyplinarnych/Grup Roboczych zaleca się:
działalność zespołu interdyscyplinarnego ograniczyć do niezbędnych zadań (np. do powoływania grup roboczych), wykonywanych za pomocą zdalnych środków komunikacji,
prace na rzecz rodzin dotkniętych przemocą prowadzić w oparciu o działania grup roboczych,
o ile jest możliwe przyjmować zgłoszenia o przypadkach wystąpienia przemocy
w rodzinie w formie telefonicznej lub za pośrednictwem innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej;
w przypadku przyjęcia zgłoszenia przez pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, ochrony zdrowia, oświaty, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, przekazywać informację do Policji i ustalać dalszy tok postępowania;
bieżące ustalenia dotyczące sytuacji rodzin objętych pomocą w formie procedury Niebieskie Karty dokonywać pomiędzy członkami grupy roboczej
za pośrednictwem rozmów telefonicznych/video konferencji/korespondencji mailowej czy innej formy korespondencji elektronicznej,
w przypadku zorganizowania posiedzenia grupy roboczej w sposób tradycyjny bezwzględnie stosować podstawowe zasady dotyczące zapobiegania wirusa SARS-CoV-2 dostępne na stronach https://www.gov.pl/web/koronawirus/porady oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne na stronach https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla seniorow/.
po ustaleniu indywidualnego planu pomocy dla osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie i jej rodziny, wyznaczyć jednego przedstawiciela grupy roboczej do kontaktu z osobą doświadczającą przemocy w rodzinie (tzw. opiekuna osoby doznającej przemocy - preferowany pracownik socjalny) oraz jednego przedstawiciela grupy roboczej do kontaktu z osobą stosującą przemoc (tzw. opiekuna osoby stosującej przemoc - preferowany Policjant) i na bieżąco monitorować sytuację rodziny, o ile to możliwe, za pośrednictwem rozmów telefonicznych lub dostępnych środków komunikacji elektronicznej;
dokonać rozeznania i przekazać osobom doświadczającym przemocy w rodzinie
za pomocą pośrednich środków komunikacji informacje o dostępnych na terenie gminy lub powiatu miejscach i instytucjach, które udzielają wsparcia specjalistycznego (np. psychologicznego czy prawnego), w szczególności poradnictwa specjalistycznego udzielanego za pomocą rozmów telefonicznych czy komunikacji elektronicznej,
preferowane formy kontaktu telefonicznego (czy maiowego) nie wykluczają w szczególnych przypadkach możliwości bezpośrednich spotkań członków Grupy Roboczej z osobą doznającą przemocy w rodzinie czy sprawcą przemocy (spotkania przeprowadzać w pomieszczeniach zapewniających wszelkie warunki bezpieczeństwa sanitarnego związane z ochroną przed SARS-CoV-2, w szczególności w zakresie zachowania odpowiedniej odległości osób uczestniczących w spotkaniu i zgodnie z ograniczeniami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w spawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (poz. 522 ),
w sytuacjach szczególnych i tego wymagających możliwe są również wizyty członka Grupy Roboczej w miejscu zamieszkania rodzin doświadczających przemocy w rodzinie (w takich sytuacjach osoba powinna zostać wyposażona we wszelkie możliwe środki bezpieczeństwa takie jak np. maseczki, jednorazowe rękawiczki czy płyny dezynfekujące).
W zakresie działań skierowanych do rodzin objętych procedurą Niebieskie Karty zaleca się:
monitorować sytuację rodziny w sposób zapewniający bezpieczeństwo sanitarne zarówno przedstawicielom służb realizującym procedurę Niebieskie Karty
jak i osobom i rodzinom doświadczającym przemocy;
kontakty osobiste jeżeli to możliwe zastąpić np. kontaktami telefonicznymi (jednakże biorąc pod uwagę specyfikę problemu, rozmowy prowadzić w ten sposób aby nie wpływało to na bezpieczeństwo osoby doświadczającej przemocy),
zobowiązać osobę doświadczającą przemocy w rodzinie i będącą w procedurze Niebieskie Karty do przekazywania na bieżąco telefonicznie informacji o swojej sytuacji,
kontaktować się np. telefonicznie z osobą podejrzewaną o stosowanie przemocy
i będącą w procedurze Niebieskie Karty w celu m.in. motywowania do powstrzymywania się od stosowania przemocy, jak również informowania o ewentualnych konsekwencjach stosowania przemocy,
w przypadkach podejrzenia eskalacji przemocy zgłaszać konieczność interwencji Policji ;
szczególną ochroną i bezwzględną koniecznością bieżącego monitorowania sytuacji objąć rodziny, w których została wszczęta procedura Niebieskie Karty w odniesieniu do dzieci doświadczających przemocy, zwłaszcza mając na względzie fakt, że w związku z zawieszeniem funkcjonowania placówek oświatowych dzieci nie mają obecnie kontaktu z pracownikami szkół/przedszkoli/żłobków (min. systematycznie monitorować stan bezpieczeństwa dzieci, systematycznie motywować osoby podejrzane o stosowanie przemocy do powstrzymywania się od zachowań przemocowych oraz informować o konsekwencjach czynów przemocowych, o ile to możliwe utrzymywać systematyczne kontakty z osobami ze środowiska dziecka, które mogą mieć wiedzę na temat stanu bezpieczeństwa dziecka np. babcia, ciocia, sąsiadka).
ponadto stosować zalecenia odnoszące się do pracowników socjalnych, którzy pracują z rodzinami, przejawiającymi problemy opiekuńczo-wychowawcze.

W zakresie działań pracowników socjalnych, którzy pracują z rodzinami przejawiającymi problemy opiekuńczo-wychowawcze zaleca się:
rozeznanie bieżącej sytuacji rodzin, które zostały objęte szczególną pracą socjalną np. za pomocą kontaktu telefonicznego biorąc pod uwagę konieczność zachowania bezpieczeństwa pracownika socjalnego, a także bezpieczeństwa osób trzecich,
z którymi może mieć on styczność w środowisku jak i w drodze do niego,
monitorowanie sytuacji w rodzinach w szczególności w zakresie:
zapewnienia przez rodzinę produktów żywnościowych i ciepłego posiłku
stanu zdrowia członków rodziny i zapewnienia dzieciom opieki medycznej w sytuacji, gdy zachodzi taka potrzeba
zapewniania dzieciom środków higienicznych do codziennego użytku.


W rodzinach, w których istnieje uzasadnione podejrzenie wystąpienia zagrożenia dobra, życia lub zdrowia dzieci rekomendowane jest zwrócenie się o pomoc np. funkcjonariuszy Policji, którzy zweryfikują sytuację tych rodzin.
 

Czytaj całość publikacji "Instrukcja dotycząca sposobu organizacji Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych oraz realizacji procedury Niebieskie Karty oraz dla pracowników socjalnych do pracy z rodzinami, które przejawiają problemy opiekuńczo-wychowawcze w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2. "

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "NIEBIESKA LINIA"

Data publikacji: 2016-11-10

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "NIEBIESKA LINIA"

Załączniki:

  1. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - ważne informacje (plik pdf 494KB)

"Niebieska Linia"

Data publikacji: 2016-11-10

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" podejmuje interwencję wobec osób skazanych za przestępstwo z użyciem przemocy i/lub groźby karalnej wobec osoby najbliższej.

Załączniki:

  1. Niebieska Linia - interwencje (plik pdf 250KB)

URUCHOMIENIE PUNKTU KONSULTACYJNEGO DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH

Data publikacji: 2015-02-13

Informujemy o uruchomieniu punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i substancji psychoaktywnych oraz dla osób borykających się z problemem uzależnienia w rodzinie. Punkt konsultacyjny w GOPS w Rzeczenicy czynny będzie dwa razy w miesiącu w godzinach 17.00 - 19.00

Czytaj całość publikacji "URUCHOMIENIE PUNKTU KONSULTACYJNEGO DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH"

Niebieska Linia pomaga ofiarom przemocy

Data publikacji: 2011-01-17

Doświadczasz przemocy domowej i szukasz wsparcia w trudnej sytuacji? Jesteś świadkiem rodzinnego dramatu i chcesz pomóc ofiarom? Wystarczy wybrać numer 0801-12-00-02, by skontaktować się z psychologami i prawnikami. Konsultanci Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia codziennie pomagają w zmianie życia każdemu, kto chce uwolnić się od przemocy. Więcej informacji na stronie www.niebieskalinia.info