Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczenicy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczenicy

Rozstrzygnięcie zapytania

Data publikacji: 2021-01-11

efs-logo

Rzeczenica, 11.01.2021 r.

 

 

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczenicy informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn. Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach projektu pn.: "Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, RPPM.06.02.02-22-0071/20, , najkorzystniejsze oferty wg kryterium cena złożył Wykonawca:

EFEKT Specjalistyczne Usługi Logopedyczno -Terapeutyczne

Monika Czarnecka

ul. Broniewskiego 9

77-300 Człuchów

Cena oferty: 96 000,00 zł

W postępowaniu nie złożono więcej ofert.

Postępowanie przeprowadzono w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Data publikacji: 2020-12-30

efs-logo

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczenicy

ul. Człuchowska 11; 77 - 304 Rzeczenica

NIP 8431062783, REGON 005311408

E-mail: gops@rzeczenica.pl

Telefon/Faks: 59 83 317 76

 

 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

 

 

Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach projektu pn.:

"Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica" współfinansowanego

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, RPPM.06.02.02-22-0071/20.

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdził:

 

 

 

 

…………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rzeczenica, grudzień 2020 r.

 

SPECYFIKACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczenicy

ul. Człuchowska 11; 77 - 304 Rzeczenica

NIP 8431062783, REGON 005311408

E-mail: gops@rzeczenica.pl

Telefon/Faks: 59 83 317 76

 

2. Tryb udzielenia zamówienia:

 

2.1 Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 z późniejszymi zmianami).

2.2 W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ) stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.).

2.3 Postępowanie o udzielenie zamówienia w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa Rozwoju.

 

3. Opis przedmiotu zamówienia.


 

3.1 Przedmiotem zamówienia jest:

3.1.1. świadczenie usług opieki wytchnieniowej. Liczba godzin na 1 uczestnika projektu: średnio 240h/rok. Usługa opiekuńcza świadczona na rzecz 5 podopiecznych od 11.01.2021r. do 31.12.2022 r.

 

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

3.2.1. Zamówienie obejmuje realizację do 240 godzin usług opieki wytchnieniowej  dla osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym.

3.2.2. Zakres usług opieki wytchnieniowej obejmuje wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi - poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej dostosowanej do indywidualnych potrzeb podopiecznych.

3.2.3. Usługi mają być realizowane w mieszkaniach świadczeniobiorców, na terenie Gminy Rzeczenica

3.2.4.Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy, tj. 11 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022r

3.2.5. Niezbędne jest potwierdzenie posiadanie jednej z nw. kwalifikacji zawodowych:

 

 1. - osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej.

 

- osoby z wykształceniem co najmniej średnim posiadające minimum roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym

 

3.3. Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

3.4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia faktury za realizację usługi po każdym miesiącu realizacji.

 

Kod CPV: 85311200-4 Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełnienia tych warunków :

4.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

4.1.1 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

4.1.2 Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 1. - osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej.

 

- osoby z wykształceniem co najmniej średnim posiadające minimum roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym

4.1.3 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4.1.4 Nie zalegają z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne.

4.2 Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów – zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia.

4.3. Niespełnienie warunku udziału stanowi podstawę do wykluczenia Wykonawcy i odrzucenia oferty, po uprzednim wezwaniu do uzupełnienia dokumentów.


 

 

 1. Wykaz oświadczeń i dokumentów, składających się na ofertę.

 

5.1 Do formularza ofertowego Wykonawca powinien załączyć:

1) Klauzula informacyjna.

2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

3) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.

5.2 Dokumenty, o których mowa w pkt 5.1 są składane w formie oryginału.

 

6. Wykluczenia

 

6.1 W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

6.2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia, w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

6.3. Weryfikacja na podstawie Załącznika nr 5 o formularza ofertowego – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.

 

 1. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

 

  1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują, zgodnie z wyborem Zamawiającego, pisemnie lub faksem, z zastrzeżeniem, iż oświadczenia wymagane w załączeniu do oferty należy złożyć w oryginale.

  2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Dariusz Majcher - w godz. pomiędzy 8.00 a 15.00 – faks 059 833 17 76, e-mail: gops@rzeczenica.pl

 

 

 

7. Opis sposobu przygotowywania ofert

 

  1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każde zadanie składające się na przedmiot zamówienia. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji.

  2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  3. Wykonawca składa ofertę na własny koszt i ryzyko tzn. ponosi wszelkie konsekwencje oraz koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  4. Ofertę należy sporządzić wg Formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz załączyć wymagane oświadczenia i dokumenty.

  5. Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy – uprawnienie to powinno wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

  6. Wszystkie zadrukowane strony oferty zaleca się kolejno ponumerować. Wszystkie strony (kartki) zaleca się spiąć (zszyć) w sposób uniemożliwiający dekompletację.

  7. Błędy zaleca się poprawiać poprzez skreślenie, z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrażeń lub liczb. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty zaleca się parafować i datować własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

  8. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznakowanej w następujący sposób:

Oferta na: Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach projektu pn.: "Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, RPPM.06.02.02-22-0071/20. – nie otwierać przed 08.01.2021 r., godz. 10:00

  1. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. W takim przypadku należy powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego, składając zmiany lub powiadomienie o wycofaniu oferty według takich samych zasad jak składanie oferty, tj. w kopercie, odpowiednio oznakowanej „zmiana oferty” lub „wycofanie oferty”.

  2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty w przypadku nieprawidłowego oznaczenia na kopercie zewnętrznej.

 

 

8. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

 

8.1 Ofertę należy przesłać na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeczenicy, ul. Człuchowska 11, w terminie do dnia: 08.01.2021 r. do godz. 10.00.

8.2 Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie do składania ofert zwraca się Wykonawcom bez otwierania.

8.3 Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego.

 

 

9. Opis sposobu obliczenia ceny

 

9. 1 Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, określi cenę ryczałtową brutto w złotych polskich (PLN), za wykonanie przedmiotu zamówienia (załącznik Nr 1 do SIWZ).

  1. Podana przez Wykonawcę cena ofertowa brutto określona w załączniku nr 1 do SIWZ winna gwarantować pełną realizację zamówienia (podatki po stronie Zamawiającego, koszty dojazdu do miejsca świadczenia usługi). W przypadku zawarcia umowy zlecenia cena powinna zawierać pochodne od wynagrodzenia również po stronie pracodawcy.

  2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe określenie stawki podatku od towarów i usług VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  3. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

  4. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.

  5. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (zł) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.


 

10. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

10.1 Kryteria oceny ofert:

 

10.1.1 Cena (C) max. 100 pkt

Ocena złożonych ofert wg kryterium „Cena”, dokonana zostanie według następującego wzoru:

C = Cn / Co x 100 pkt

gdzie:

C – przyznane punkty w ramach kryterium cena

Cn – najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert

Co – cena oferty ocenianej

W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt.

 

 

11. Warunki zmiany umowy

Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń umowy:

1) w wypadku rozwiązania lub zmiany umowy lub/i wniosku o dofinansowanie projektu „Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”, która wiąże Zamawiającego z Instytucją Zarządzającą – dostosowaniu ulegną te elementy Umowy, które muszą zostać zmienione, aby osiągnąć zgodność z umową z Instytucją Zarządzającą /wnioskiem o dofinansowanie;

2) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia w szczególności zmiany stawek podatku VAT;

3) w przypadku zmiany terminu i harmonogramu realizacji umowy;

4) w przypadku zmiany potrzeb beneficjentów – zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone pod warunkiem wystąpienia w toku realizacji projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian w celu należytej realizacji projektu.

 

 


 

12. Załączniki.

 1. Formularz ofertowy.

 2. Klauzula informacyjna.

 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.

 5. Projekt umowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

 

I. Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa/Imię i nazwisko .....................................................................................................................................................

Siedziba/Adres ......................................................................................................................................................

Nr telefonu/faks, ..........................................................................................................................

Adres poczty elektronicznej ………………………………………............................................

Nr REGON....................................................................................................................................

EKD/PKD……………………………………………………………………………………….

NIP………………………………………………………………………………………………

1. Nazwa zadania:

Świadczenie usług opieki wytchnieniowej" w ramach projektu pn.: „Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 

II. Oferuję realizację przedmiotu zamówienia:

 

 

cena jednostkowa za godzinę x liczba godzin = łączny koszt zamówienia

 

Nazwa usługi

Cena jednostkowa za godzinę

(w złotych brutto)

Liczba godzin

(ilość godzin może ulec zmianie)

Całkowity koszt brutto (liczba godzin x cena jednostkowa)

Usługi opieki wytchnieniowej

 


 

 

2400 godzin

1 godz. = 60 min.


 

 

 

 

III. Pozostałe informacje i zobowiązania

1. Adres do korespondencji i doręczeń ……………………………...………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

2. Oświadczam/y, że zobowiązuję/emy się informować o zmianach siedziby i adresu dla doręczeń. W przypadku braku zawiadomienia o zmianach, korespondencję wysłaną na adres podany w ofercie będziemy uważać za prawidłowo doręczoną.

3. Oświadczam/y, że zapoznałem/łam/liśmy się szczegółowo z treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy jakichkolwiek zastrzeżeń lub uwag oraz stwierdzam/y,
że otrzymałem/łam/liśmy konieczne informacje i dokumenty potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

4. W przypadku wyboru mojej/naszej oferty zobowiązuję/my się zawrzeć pisemną Umowę z Zamawiającym w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego.

5. Do niniejszej oferty dołączamy następujące załączniki:

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

6. Oświadczam/y, że dokumentami zawierającymi tajemnicę przedsiębiorstwa

w rozumieniu przepisów w zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w naszej ofercie są:

(1)..................................................................................................................................................

(2)..................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

……………………dn………………… ……………………………………………….

(podpis osoby uprawnionej)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO), informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczenicy (ul. Człuchowska 11, 77-304 Rzeczenica), reprezentowane przez Kierownika.

Inspektorem Ochrony Danych

W sprawach związanych z danymi osobowymi ustanowiono kontakt się z Inspektorem ochrony danych – Tomasz Stola, poprzez korespondencję przesłaną elektronicznie na adres e-mail: iod@zeto.koszalin.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Cele i podstawy przetwarzania Celem przetwarzania Państwa danych jest rozpatrzenie złożonej przez Państwa oferty w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w ramach Projektu „Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, ewentualne zawarcie przez Państwa umowy na świadczenie oferowanej usługi, a także przechowywanie na poczet kontroli Projektu oraz innych kontroli przewidzianych przepisami prawa, w tym kontroli skarbowych.

 2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie: art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w postaci przechowywania dokumentów na potrzeby kontroli udzielonego finansowania projektu wynikającego zarówno z Wytycznych do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 jak i ustawy o Zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz kontroli skarbowych.

 3. Okres przetwarzania danych - Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. W przypadku złożenia oferty okres ten wynosi do 4 lat.

 4. Odbiorcy danych - Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania. Państwa dane nie będą przekazywane innym odbiorcom poza tymi, o których mowa w zdaniu poprzednim. Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą też osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie
  do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 z późn. zm).

 5. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

 1. w każdej chwili przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; Administrator danych osobowych przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach wskazanych w pkt 1, chyba, że w stosunku do tych danych istnieją prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

 2. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

 3. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

 4. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych (Warszawa, ul. Stawki 2).

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania stanowi przepis prawa. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jeśli jest niezbędne do zawarcia umowy lub przetwarzania na podstawie udzielonej zgody. Nie podanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji umowy lub celu wskazanego w treści zgody.

 1. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W procesie przetwarzania danych osobowych Administrator danych osobowych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w oparciu o dane przekazane do przetwarzania.

 

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

 

 

 

 

………………………………………………

(data i podpis osoby, której dane osobowe są przetwarzane)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

 

 

 

 

……………………………... ….............…… dnia …...…

/pieczątka nagłówkowa Wykonawcy/ /miejscowość/

 

 

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że:

 1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

 2. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

 3. dysponuję niezbędnym potencjałem umysłowym, technicznym i jestem osobą zdolną do prawidłowego wykonywania przedmiotu zamówienia;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………..

(Podpis Wykonawcy)

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4

 

 

 

 

……………………………... ….............…… dnia …...…

/pieczątka nagłówkowa Wykonawcy/ /miejscowość/

 

 

OŚWIADCZENIE

o braku powiązań kapitałowych i osobowych

 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na sukcesywne dostarczanie Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach projektu „Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 

oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję, nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy przyjęciu, iż przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemnie powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

 • Posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

 • Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

 • Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia opieki lub kurateli.

 

 

 

 

 

…………………………………………..

(Podpis Wykonawcy)

 

 

 

 

Załącznik nr 5

 

Istotne postanowienia umowy

 

 

Zawarta w dniu ……………….. r. w Rzecznicy pomiędzy:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczenicy ul. Człuchowska 11, 77-304 Rzeczenica, zwana dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:

Dariusza Majcher - Kierownika

 

a

 

…………………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………..

o następującej treści:

 

§ 1

 

Nazwa i zakres dostawy - przedmiot umowy:

1. Przedmiotem umowy jest: świadczenie usług opieki wytchnieniowej projektu „Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zgodnie ze specyfikacją zamówienia, która stanowi integralną część umowy.

2. Wykonawca oświadcza, iż posiada uprawnienia, wykwalifikowaną kadrę i warunki do należytego wykonania umowy.

4. W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu usług, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do zamawiającego.

10. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia wyżej wskazanych kosztów z wynagrodzenia Wykonawcy, na co ten wyraża zgodę.

 

§ 2

Termin realizacji:

Świadczenie usług opieki wytchnieniowej odbywać się będzie od 11 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2022r.

 

 

§ 3

Wynagrodzenie

1. Strony ustalają, że:

1) obowiązującą formą wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy jest wynagrodzenie określone na podstawie: faktycznej ilości godzin usług i ceny jednostkowej.

2) Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy będzie realizowane w oparciu o faktycznie przepracowane godziny usług opiekuńczych.

2. Strony nie dopuszczają możliwości zmiany cen przez okres realizacji umowy.

 

§ 4

Rozliczenie

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy następować będzie sukcesywnie, w oparciu o faktury/rachunki wystawione za każdy miesiąc realizacji umowy.

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury przelewem na konto Wykonawcy, w terminie 7 dni licząc od daty jej doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi (lista przepracowanych godzin w środowiskach).

 

§ 5

Kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 10% wartości oferowanej ceny brutto za realizację całości zamówienia w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność.

b) za zwłokę w przystąpieniu do realizacji przedmiotu umowy w stosunku do wyznaczonych każdorazowo terminów w wysokości: 0,5 % wartości brutto za każdy dzień opóźnienia w dostawie zamówionych produktów

2. Zamawiający może potrącić należne kary umowne określone w ust. 1 z wynagrodzenia Wykonawcy.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo, na zasadach ogólnych, do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do rzeczywiście poniesionej szkody.

 

§ 6

Odstąpienie od umowy

1.Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia do umowy:

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

b) zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe wobec Wykonawcy;

c) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie Wykonawcy;

d) z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca;

e) za zwłokę w przystąpieniu do realizacji przedmiotu umowy w stosunku do wyznaczonych każdorazowo terminów wykonania.

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi na piśmie Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

3. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które nie odpowiada Wykonawca, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy do czasu odstąpienia.

 

 

§ 7

Postanowienia końcowe:

1. Zamawiający wskazuje do współpracy z Wykonawcą:

Dariusz Majcher

2. Wykonawca wskazuje do współpracy z Zamawiającym:

…………………………………………..

 

§ 8

1. Spory powstałe w wyniku realizacji niniejszej umowy podlegają rozpoznaniu przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2. Załączniki do umowy wymienione poniżej stanowią integralną część umowy.

 

§ 9

W zakresie nieunormowanym niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.),

 

§ 10

Oferta wykonawcy z dnia ………………………. stanowi integralną część umowy.

 

§ 11

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 2 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

Załączniki do umowy:

Nr 1 – specyfikacja zamówienia

Nr 2 – oferta wykonawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

Data publikacji: 2018-02-07

Zawiadomienie o wyborze oferty

Czytaj całość publikacji "Zawiadomienie o wyborze oferty"

Załączniki:

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty (plik pdf 374KB)

ZAPYTANIE OFERTOWE

Data publikacji: 2018-01-24

ZAPYTANIE OFERTOWE

Czytaj całość publikacji "ZAPYTANIE OFERTOWE"

Zawiadomienie o wyborze oferty

Data publikacji: 2017-08-04

Zawiadomienie o wyborze oferty

Załączniki:

 1. Zawiadomienie o wyborze oferty (plik pdf 286KB)

MODYFIKACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Data publikacji: 2017-07-14

MODYFIKACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Czytaj całość publikacji "MODYFIKACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO"

Załączniki:

 1. MODYFIKACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO (plik pdf 3503KB)
 2. MODYFIKACJA FORMULARZA OFERTOWEGO (plik pdf 1222KB)

ZAPYTANIE OFERTOWE

Data publikacji: 2017-06-14


Świadczenie usługi dowozu uczestników projektu Centrum Integracji Społecznej w Rzeczenicy szansą na zwiększenie zatrudnienia

Czytaj całość publikacji "ZAPYTANIE OFERTOWE"

Załączniki:

 1. ZAPYTANIE OFERTOWE (plik pdf 1694KB)
 2. FORMULARZ OFERTOWY (plik pdf 891KB)
 3. UMOWA (plik pdf 1392KB)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Data publikacji: 2017-03-24

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Czytaj całość publikacji "ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY"

Załączniki:

 1. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY (plik pdf 745KB)

ZAPYTANIE OFERTOWE

Data publikacji: 2017-03-08

Przeprowadzenie kursu komputerowego dla uczestników projektu CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ SZANSĄ NA ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Czytaj całość publikacji "ZAPYTANIE OFERTOWE"

Załączniki:

 1. ZAPYTANIE OFERTOWE (plik pdf 11552KB)

ZAPYTANIE CENOWE

Data publikacji: 2016-06-28

ZAPYTANIE CENOWE
Zamawiający: Centrum Integracji Społecznej SZANSA z siedzibą w Pieniężnicy
zaprasza do złożenia ofert na: przygotowanie cateringu dla uczestników Centrum Integracji Społecznej SZANSA z siedzibą w Pieniężnicy.

Czytaj całość publikacji "ZAPYTANIE CENOWE"

ZAWIADOMIENIE O ROZTRZYGNIĘCIU

Data publikacji: 2013-12-23

DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY RZECZENICA W 2014 ROKU
ZAWIADOMIENIE O ROZTRZYGNIĘCIU

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (plik pdf 1178KB)
 2. ZAWIADOMIENIE O ROZTRZYGNIĘCIU (plik pdf 2371KB)

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA nr 3

Data publikacji: 2013-12-02

DOTYCZY PRZETARGU: "DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY RZECZENICA W 2014 ROKU"

Załączniki:

 1. ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA nr 3 (plik pdf 434KB)
 2. ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA nr 2 (plik pdf 211KB)
 3. ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (plik pdf 318KB)

DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY RZECZENICA W 2014 ROKU.

Data publikacji: 2013-11-28

DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOŁACH
NA TERENIE GMINY RZECZENICA
W 2014 ROKU

Załączniki:

 1. SIWZ (plik pdf 2211KB)
 2. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (plik pdf 741KB)
 3. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 1-5 (plik doc 89KB)