Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczenicy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczenicy

Świadczenia >> Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Wieloletni program rządowy 'Pomoc państwa w zakresie dożywiania', zwany dalej 'Programem', jest realizowany w latach 2014-2020 i obejmie swoim zasięgiem wszystkie województwa. Celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.
W ramach Programu udzielane jest wsparcie osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy. Kryterium dochodowe do października 2015r. wynosi 684,00 zł a od 1 października 2015r. 771,00 zł na osobę w rodzinie. Wnioski o tą formę pomocy można składać w GOPS Rzeczenica.

Z Programu udziela się wsparcia w szczególności:
1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
3) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym

Wsparcie to udzielanie jest w formie:
1) posiłku
2) świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności
3) świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.