Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczenicy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczenicy

Zarządzenie nr 1/2021

Data publikacji: 2021-03-18

O naborze i powołaniu komisji

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze i powołaniu komisji (plik pdf 518KB)

Ogłoszenie o naborze na kierownika klubu seniora- w projekcie pn. ,,Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeczenicy

Data publikacji: 2021-01-27

efs-logo

Załącznik do
Zarządzenia nr 1/2021
Kierownika GOPS w Rzeczenicy
z dnia 27.01.2021r.

 

Ogłoszenie

o naborze na stanowisko kierownika klubu seniora w projekcie „Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica”

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczenicy zaprasza do składania ofert na stanowisko: Kierownik Klubu Seniora w związku z realizacją projektu pn.: „Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica” - Oś priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.02. Usługi Społeczne/RPO 2014-2020

 

 1. Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczenicy

ul. Człuchowska 11, 77-304 Rzeczenica.

Tel: 59 833 17 76

e-mail: gops@rzeczenica.pl

 

 1. Określenie stanowiska:

Kierownik Klubu Seniora

 

 1. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

 

1. Wymagania niezbędne (formalne)

1) posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;

2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3) nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków;

5) posiada wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub inny kierunek, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub ukończone studia wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauki
o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej;

6) ukończony kurs przygotowujący do prowadzenia takiej działalności – kurs powinien przygotowywać do świadczenia przede wszystkim usług opiekuńczych w formie stacjonarnej opieki dziennej (dopuszcza się możliwość ukończenia takiego kursu bezpośrednio po podjęciu pracy
w okresie dwóch miesięcy od dnia zatrudnienia)

7) posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na ww. stanowisku;

 

2. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość funkcjonowania systemu pomocy społecznej oraz przepisów prawnych dotyczących pomocy społecznej;

2) posiada predyspozycje do pracy na wymienionym stanowisku, organizowania pracy, współdziałania w grupie pracowniczej, gotowość do podnoszenia wiedzy i kwalifikacji;

3) posiada cechy osobowości takie jak: komunikatywność, sumienność, obowiązkowość, uczciwość, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, wysoki poziom empatii oraz wysoką kulturę osobistą;

4) doświadczenie w pracy przy projektach realizowanych ze środków unii europejskiej;

5) posiada umiejętność obsługi komputera, w tym programów MS Office, XML;

6) posiada uprawnienia do prowadzenia pojazdów mechanicznych, co najmniej KAT. B;

7) posiada nieposzlakowaną opinię.

 

 1. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na w/w stanowisku:

1) prowadzenie Klubu Seniora i organizowanie zajęć dla seniorów zgodnie z zapisami projektu (organizowanie pracy w Klubie, prowadzenie zapisów na poszczególne formy wsparcia: warsztaty zajęciowe – rozwijanie umiejętności i zainteresowań, gimnastyka rekreacyjna, spotkania z lekarzami itp.);

2) udział w działalności edukacyjnej, kulturalnej i rekreacyjnej Klubu;

3) współpraca z koordynatorem projektu;

4) prowadzenie dokumentacji działania Klubu Seniora m.in.: listy obecności uczestników Klubu, prowadzenie dokumentacji uczestników Klubu, oraz dokumentacji osób prowadzących zajęcia;

5) diagnozowanie potrzeb uczestników Klubu;

6) opracowanie harmonogramu pracy Klubu Seniora;

7) organizowanie spotkań okolicznościowych, wycieczek, wyjazdów do opery, teatru, kina itp.;

8) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w organizowanych zajęciach;

9) utrzymanie ładu i porządku w pomieszczeniach Klubu;

10) aktywna wymiana doświadczeń i spostrzeżeń z innymi pracownikami zatrudnionymi w projekcie;

11) sporządzenie dokumentacji fotograficznej z działalności Klubu;

12) nawiązanie i utrzymanie stałej współpracy z osobami prowadzącymi zajęcia, oraz instytucjami i organizacjami, które mogą się włączyć w działalność Klubu;

13) przestrzeganie tajemnicy służbowej, zawodowej i ochronę danych osobowych.

 

 1. Warunki pracy:

1) wymiar czasu pracy - umowa o pracę: ½ etatu

2) miejsce pracy – Rzeczenica, Gwieździn, Brzezie, Pieniężnica;

3) wynagrodzenie miesięczne zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. (t.j. Dz.U., 2018r., poz. 936) w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych;

4) przewidywany termin zatrudnienia – 15 luty 2021r.

 

 1. Dodatkowe informacje :

Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 pkt. 4 b ustawy o pracownikach samorządowych –

w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6%.

 

 1. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV);

2) list motywacyjny;

3) kserokopie świadectw pracy bądź innych dokumentów potwierdzających staż pracy – potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata;

4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, ukończone kursy i szkolenia, posiadane dodatkowe uprawnienia – potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata;

5) pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

(zał. nr 1)

6) pisemne oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne; (zał nr 2)

7) pisemne oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

(zał nr 3)

8) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty wymienione w pkt. 7 należy składać osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do GOPS w Rzeczenicy) w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeczenicy; ul. Człuchowska 11, 77-304 Rzeczenica z dopiskiem ,,Nabór kandydata na stanowisko Kierownika Klubu Seniora” w terminie do 08.02.2021 r. do godz. 12:00. Przewidywany termin rozmowy kwalifikacyjnej – 11 luty 2021r. godzina 11.00 (patrz pkt 9b).

Dokumenty, które wpłyną do GOPS w Rzeczenicy po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

 

9. Dodatkowe informacje:

a) dokumenty: list motywacyjny, cv powinny być opatrzone klauzulą: ,,wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu rekrutacji oraz w związku z przyszłymi naborami zgodnie z ustawą z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2019.1282);

b) kandydacie, którzy spełnią wymogi formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, o której terminie zostaną telefonicznie powiadomieni.

c) odmowa udziału w rozmowie kwalifikacyjnej lub nieusprawiedliwiona nieobecność spowoduje pozostawienie oferty bez rozpatrywania;

d) w życiorysie (cv) należy podać numer telefonu lub adres e-mailowy w celu umożliwienia powiadomienia o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;

e) informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona w biuletynie informacji publicznej GOPS w Rzeczenicy.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest pracodawca tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Rzeczenicy, reprezentowany przez Kierownika, z siedzibą ul. Człuchowska 11, 77-304 Rzeczenica, tel. 59 833 17 76,

Inspektorem ochrony danych jest Tomasz Stola. Kontakt z inspektorem jest realizowany za pośrednictwem adresu mailowego iod@zeto.koszalin.pl oraz poprzez korespondencję na adres Administratora z dopiskiem „IOD”.

 1. Cele i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (Kodeks Pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego – czynności zmierzające do podpisania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b oraz c RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe także na podstawie obowiązujących przepisów prawa i zawartej umowy w celu wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych wynikających min. z przepisów Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c RODO); dane są obligatoryjnie podawane zgodnie z art. 221 Kodeksu Pracy.

 1. Okres przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych wykazów akt oraz instrukcji organizacyjnych, a w szczególności przez okres przechowywania w ramach archiwizacji dokumentów zgodnej z prawem.

W przypadku dokumentacji złożonej w ramach rekrutacji dane są przetwarzane przez okres do 1 roku czasu, licząc od momentu odbioru przez Administratora.

 1. Odbiorcy danych

Do Pani/Pana danych osobowych mogą też mieć dostęp podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Administrator nie przekazuje danych osobowych przetwarzanych w swoich zbiorach do państw trzecich, ani żadnych organizacji międzynarodowych. Dane mogą być powierzone celem przetwarzania przez podmioty wspierające funkcjonowanie Administratora, np. Kancelaria Radcy Prawnego, firmy serwisujące oprogramowanie i infrastrukturę IT, wyłącznie podstawie stosownej umowy powierzenia przetwarzania.

 1. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

 1. w każdej chwili przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; Administrator danych osobowych przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach wskazanych w pkt 1, chyba, że w stosunku do tych danych istnieją prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

 2. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

 3. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

 4. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, jeśli nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

 5. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzania danych, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania ;

 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych (Warszawa, ul. Stawki 2).

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania stanowi przepis prawa. Podanie
danych ma charakter dobrowolny, przy czym nie podanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości udziału w rekrutacji i rozpatrzenia oferty.

 1. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W procesie przetwarzania danych osobowych Administrator danych osobowych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w oparciu o dane przekazane do przetwarzania.

 

 

Załączniki:

 1. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU PEŁNEJ ZDOLNOŚCI DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH ORAZ KORZYSTANIU Z PEŁNI PRAW PUBLICZNYCH (plik odt 31KB)
 2. OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI (plik odt 32KB)
 3. Oświadczenie o braku zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi (plik odt 32KB)

Centrum Integracji Społecznej zatrudni instruktora reintegracji zawodowej warsztatu remontowo-budowlanego

Data publikacji: 2020-01-08

Centrum Integracji Społecznej SZANSA z siedzibą w Pieniężnicy
przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko instruktor reintegracji zawodowej warsztatu remontowo-budowlanego

Czytaj całość publikacji "Centrum Integracji Społecznej zatrudni instruktora reintegracji zawodowej warsztatu remontowo-budowlanego"

Praca w zastępstwie pracownika ds. finansowo-kadrowego

Data publikacji: 2017-08-10

GOPS Rzeczenica poszukuje osoby na zastępstwo na stanowisko pracownika ds. finansowo-kadrowego od 1 września 2017 roku. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Główną Księgową pod numerem telefonu 59 833 17 76 do dnia 16 sierpnia 2017 roku.

Nabór kandydatów na wolne stanowisko instruktora reintegracji zawodowej warsztatów remontowo - budowlanych

Data publikacji: 2016-06-21

Kierownik Centrum Integracji Społecznej SZANSA
z siedzibą w Pieniężnicy
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko instruktora reintegracji zawodowej warsztatów remontowo - budowlanych

Czytaj całość publikacji " Nabór kandydatów na wolne stanowisko instruktora reintegracji zawodowej warsztatów remontowo - budowlanych"

Nabór kandydatów na wolne stanowisko instruktora reintegracji zawodowej warsztatów porządkowo - ogrodniczych

Data publikacji: 2016-06-21

Kierownik Centrum Integracji Społecznej SZANSA
z siedzibą w Pieniężnicy
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko instruktora reintegracji zawodowej warsztatów porządkowo - ogrodniczych

Czytaj całość publikacji "Nabór kandydatów na wolne stanowisko instruktora reintegracji zawodowej warsztatów porządkowo - ogrodniczych"

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZECZENICY ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeczenicy Starszego referenta ds. świadczenia wychowawczego

Data publikacji: 2016-02-23

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W RZECZENICY
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeczenicy
Starszego referenta ds. świadczenia wychowawczego

Czytaj całość publikacji "KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZECZENICY ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeczenicy Starszego referenta ds. świadczenia wychowawczego"

Załączniki:

 1. LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE (plik pdf 429KB)
 2. Informacja o wyniku naboru (plik pdf 254KB)

Oferta pracy

Data publikacji: 2015-02-25

NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
pracownik socjalny

Czytaj całość publikacji "Oferta pracy"

Załączniki:

 1. KWESTIONARIUSZ OSOBOWY (plik doc 15KB)
 2. Informacja o wynikach naboru (plik pdf 547KB)
 3. OGŁOSZENIE KONKURSU NA WOLNE STANOWISKO PRACY (plik pdf 1324KB)
 4. Oferta pracy (plik pdf 270KB)
 5. Lista Kandydatów (plik pdf 267KB)