Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczenicy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczenicy

Powrót

Oferta pracy

Data publikacji: 2015-02-25

NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
pracownik socjalny OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY pracownik socjalny

I. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie zgodne z art. 116 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013, poz. 182 z późn. zm),
b) obywatelstwo polskie,
c) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) nieposzlakowana opinia,
f) bardzo dobra znajomość obsługi komputera (m.in. Microsoft Office, Excel),
g) znajomość przepisów prawnych z zakresu:
ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

II. Wymagania dodatkowe:
a) mile widziana znajomość programu POMOST Std
b) mile widziany staż pracy w jednostkach pomocy społecznej,
c) umiejętność pracy w zespole,
d) umiejętność skutecznego komunikowania się,
e) umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków,
f) łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych w celach prawidłowego wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
g) odporność na sytuacje stresowe
h) mile widziane prawo jazdy kat. B.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) zadania wymienione w art. 119 ustawy o pomocy społecznej,
b) przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w rodzinach ubiegających się o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej oraz na zlecenie innych instytucji uprawnionych,
c) planowanie pomocy dla osób i rodzin zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym,
d) pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych klientów Ośrodka,
e) realizowanie innych zadań należących do kompetencji pracownika socjalnego zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej zgodnie z zapisami obowiązujących przepisów prawnych.

IV. Wymagane dokumenty:
a) oferta z wnioskiem o zatrudnienie,
b) list motywacyjny,
c) kwestionariusz osobowy - według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do oferty,
d) życiorys - CV
e) oświadczenie o niekaralności,
f) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
g) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
h) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
i) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
j) oświadczenie o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Uwaga! Wszelkie wymagane dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie
w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeczenicy
lub przesłać na adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczenicy
ul. Człuchowska 11
77-304 Rzeczenica
z dopiskiem Nabór na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny
w terminie do dnia 10 marca 2015 r. do godz. 12.00.

Forma zatrudnienia - umowa na okres próbny z możliwością zawarcia na czas nieokreślony.
Decyduje data faktycznego wpływu do GOPS w Rzeczenicy. Oferty, które wpłyną do GOPS po terminie 10 marca 2015 r. godz. 12.00 nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej GOPS w Rzeczenicy.

Załączniki:

  1. KWESTIONARIUSZ OSOBOWY (plik doc 15KB)
  2. Informacja o wynikach naboru (plik pdf 547KB)
  3. OGŁOSZENIE KONKURSU NA WOLNE STANOWISKO PRACY (plik pdf 1324KB)
  4. Oferta pracy (plik pdf 270KB)
  5. Lista Kandydatów (plik pdf 267KB)