Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczenicy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczenicy

Powrót

Nabór kandydatów na wolne stanowisko instruktora reintegracji zawodowej warsztatów porządkowo - ogrodniczych

Data publikacji: 2016-06-21

Kierownik Centrum Integracji Społecznej SZANSA
z siedzibą w Pieniężnicy
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko instruktora reintegracji zawodowej warsztatów porządkowo - ogrodniczychKierownik Centrum Integracji Społecznej SZANSA
z siedzibą w Pieniężnicy
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko instruktora reintegracji zawodowej warsztatów porządkowo - ogrodniczych

Nazwa i adres jednostki: Centrum Integracji Społecznej SZANSA z siedzibą
w Pieniężnicy, Pieniężnica 55,77-304 Rzeczenica

Stanowisko: Instruktor reintegracji zawodowej warsztatów porządkowo - ogrodniczych
I. Wymagania niezbędne:
1) posiadanie obywatelstwa polskiego,
2) wykształcenie minimum średnie,
3) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
5) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
6) prawo jazdy kat. B,
7) umiejętność obsługi sprzętu ogrodniczego.
II. Wymagania dodatkowe:
1) mile widziane wykształcenie zawodowe o kierunku ogrodnik, konserwacja terenów zielonych, leśnik, rolnik,
2) mile widziany najmniej 2 letni staż pracy, w tym minimum 1 rok
w zakresie usług ogrodniczych,
3) przygotowanie pedagogiczne lub kurs instruktora zawodu ( z możliwością uzupełnienia w trakcie pracy - oświadczenie kandydata, iż ukończy w/w kurs ),
4) zdolności organizacyjne, systematyczność i odpowiedzialność,
5) wiedza w zakresie standardów terenów zieleni, bieżącej pielęgnacji utrzymania zieleni zgodnie z ustawą o ochronie przyrody,
6) umiejętność pracy w grupie i kierowania grupą,
7) doświadczenie w praktycznej nauce zawodu,
8) mile widziane doświadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi, zagrożonymi wykluczeniem społecznym i ubóstwem,
9) dobra znajomość obsługi komputera.
III. Zakres zadań:
1) współpraca z pracownikiem socjalnym CIS w zakresie realizacji zadań,
2) sporządzanie programu reintegracji zawodowej dla uczestników CIS,
3) prowadzenie zajęć reintegracji zawodowej w ramach zadań i usług wyznaczonych do praktycznego działania uczestników na terenie gminy Rzeczenica,
4) bezpośredni nadzór nad uczestnikami podczas wykonywania usług porządkowych i utrzymania terenów zielonych,
5) udzielanie instruktażu przed podjęciem zadań przez uczestników,
6) prowadzenie niezbędnej dokumentacji, w tym dziennika zajęć, kart oceny uczestnika, itd.,
7) wykonywanie wraz z uczestnikami CIS wskazanych zadań związanych
z usługami porządkowymi i utrzymania terenów zielonych na terenie gminy Rzeczenica,
8) składanie zapotrzebowania na materiały, środki, narzędzia i jego realizacja,
9) kształtowanie właściwych stosunków międzyludzkich w zespole oraz stwarzanie warunków sprzyjających rzetelnej pracy,
10) ocenianie zdobytych przez uczestników umiejętności w czasie zajęć praktycznych i wysuwanie wniosków dotyczących dalszej drogi zawodowej,
11) odpowiedzialność materialna za powierzone narzędzia i materiały.
IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku instruktor reintegracji zawodowej warsztatów porządkowo - ogrodniczych:
1) wymiar czasu pracy: 3/4 etatu
2) miejsce pracy: budynek szkoły filialnej w Pieniężnicy, Pieniężnica 55,
77-304 Rzeczenica i na terenie gminy Rzeczenica,
3) obiekt nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
V. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) kwestionariusz osobowy dla osób ubiegającej się o pracę,
3) curriculum vitae,
4) kserokopie dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia podany
w wymaganiach dodatkowych, kserokopię świadectw lub zaświadczeń potwierdzających staż pracy,
5) kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenie, odbyte szkolenia i posiadane umiejętności
6) oświadczenie kandydata o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (Dz. U. z 2014r. poz. 1182 z późn zm.)
VI. Termin i miejsce składania dokumentów:
1) Dokumenty można przesłać pocztą listem poleconym na adres Urząd Gminy Rzeczenica, ul. Człuchowska 26, 77-304 Rzeczenica lub składać w sekretariacie urzędu w godzinach jego otwarcia. Oferty przesyłane pocztą i składane w sekretariacie muszą zawierać dopisek na kopercie Ofert na stanowisko instruktor reintegracji zawodowej warsztatów porządkowo ogrodniczych.
2) Termin składania i przesyłania ofert - do 28 czerwca 2016 r. do godz. 10.00
3) Osoby, których oferty nie będą spełniać wymagań zawartych w ogłoszeniu nie będą powiadamiane, natomiast będą mogły uzyskać telefoniczną informację w tej sprawie.