Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczenicy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczenicy

Powrót

Centrum Integracji Społecznej zatrudni instruktora reintegracji zawodowej warsztatu remontowo-budowlanego

Data publikacji: 2020-01-08

Centrum Integracji Społecznej SZANSA z siedzibą w Pieniężnicy
przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko instruktor reintegracji zawodowej warsztatu remontowo-budowlanego
Kierownik Centrum Integracji Społecznej SZANSA z siedzibą w Pieniężnicy
przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko instruktor reintegracji zawodowej warsztatu remontowo-budowlanego

Nazwa i adres jednostki: Centrum Integracji Społecznej SZANSA z siedzibą w Pieniężnicy, Pieniężnica 55, 77-304 Rzeczenica.
Warunki zatrudnienia: umowa o pracę.
Wymiar czasu pracy: ¾ etatu.
Wymagania niezbędne:
Obywatelstwo polskie.
Wykształcenie minimum średnie.
Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie i wykonywanie obowiązków.
Wiedza z zakresu prac ogólnobudowlanych.
Wymagania dodatkowe:
Mile widziane wykształcenie o kierunku budowlanym.
Mile widziane doświadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi
Rzetelność, dokładność, punktualność.
Prawo jazdy kat. B.
Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu (możliwość realizacji kursu po nawiązaniu stosunku pracy).
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku;
Prowadzenie dokumentacji związanej z organizacją oraz prowadzeniem warsztatu remontowo-budowlanego.
Prowadzenie warsztatów remontowo-budowlanych z uczestnikami CIS - na terenie gminy Rzeczenica.
Bezpośredni nadzór nad uczestnikami CIS podczas warsztatu.
Wykonywanie wraz z uczestnikami CIS zadań wskazanych przez kierownika CIS.
Odpowiedzialność materialna za powierzone mienie.
Współpraca z pozostałymi pracownikami CIS w zakresie realizacji zadań.
Inne zadania zlecone przez kierownika CIS.
Wymagane dokumenty:
CV.
List motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez kandydata, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy.
Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
załączonych dokumentach - jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO,
Oświadczenie to może być zawarte w treści składanego oświadczenia w następujący sposób:
□Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
(* Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru).
W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Centrum Integracji Społecznej SZANSA, należy umieścić oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez okres do 12 miesięcy licząc od daty złożenia oferty.

Inne informacje:
1. Dokumenty można przesłać pocztą listem poleconym na adres: Centrum Integracji Społecznej SZANSA z siedzibą w Pieniężnicy - biuro w Rzeczenicy, ul. Człuchowska 26, 77-304 Rzeczenica lub składać w pokoju nr 7 Urzędu Gminy Rzeczenica w godzinach jego otwarcia w terminie do dnia 13.01.2020 r. - decyduje data wpływu do CIS).
2. Złożone oferty będą badane pod względem kompletności i spełnienia wymagań niezbędnych (formalnych) dla kandydata na wskazane przez niego stanowisko.
Osoby spełniające te kryteria zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, w związku z powyższym prosimy o podanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem.
3. Oferty odrzucone będzie można odebrać w terminie do 1 miesiąca od ostatecznego terminu rozstrzygnięcia rekrutacji tj 17.02.2020 r.
4. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o dalszym etapie postępowania.
5. Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.
6. Dokumenty osób biorących udział w rekrutacji mogą zostać odebrane w terminie do 1 miesiąca od daty rozstrzygnięcia wyników rekrutacji. Po tym czasie oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

Załącznik do ogłoszenia:
KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej RODO), informujemy, że:
Administratorem danych osobowych jest Centrum Integracji Społecznej SZANSA z siedzibą w Pieniężnicy (Pieniężnica 55, 77-304 Rzeczenica) reprezentowane przez Kierownika
Inspektor Ochrony Danych: W sprawach związanych z danymi osobowymi ustanowiono kontakt z Inspektorem ochrony danych - Łukasz Knopczyk, poprzez korespondencję przesłaną elektronicznie na adres e-mail: iod@zeto.koszalin.pl lub pisemnie na adres Administratora, z dopiskiem INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH.
1. Cele i podstawy przetwarzania
Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa i udzielonej zgody w celu rozpatrzenia oferty pracy.
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji2, natomiast inne dane, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
1 - Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.);
2 - Art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
3, 4 - Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
2. Okres przetwarzania danych - Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres do czasu zakończenia rekrutacji prowadzonej przez Administratora danych. W uzasadnionych przypadkach okres ten może być wskazany w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych wykazów akt oraz instrukcji organizacyjnych, tj. okres przechowywania w ramach archiwizacji dokumentów zgodnej z prawem. W przypadku zgody kandydata na udział w innych rekrutacjach okres ten jest wskazany w treści zgody.
3. Odbiorcy danych - Do Pani/Pana danych osobowych mogą też mieć dostęp podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa (np. Urząd Gminy Rzeczenica). Administrator nie przekazuje danych osobowych przetwarzanych w swoich zbiorach do państw trzecich, ani żadnych organizacji międzynarodowych. Dane mogą być powierzone celem przetwarzania przez podmioty wspierające funkcjonowanie Administratora danych, np. Kancelaria Radcy Prawnego lub firma serwisująca infrastrukturę IT lub oprogramowanie, wyłącznie podstawie stosownej umowy powierzenia przetwarzania.
4. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
a) w każdej chwili przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; Administrator danych osobowych przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach wskazanych w pkt 1, chyba, że w stosunku do tych danych istnieją prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
b) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
c) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
d) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, jeśli nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, w tym przetwarzania po wycofaniu udzielonej zgody,
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych (Warszawa, ul. Stawki 2).
5. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania stanowi przepis prawa. Podanie danych ma charakter dobrowolny w pozostałych przypadkach, przy czym brak podania danych uniemożliwia rozpatrzenie oferty.
6. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji
W procesie przetwarzania danych osobowych Administrator danych osobowych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w oparciu o dane przekazane do przetwarzania.